WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNE

W panującej obecnie trudnej sytuacji atmosfera niepewności i paniki u wielu osób wywołuje problemy natury emocjonalnej. Próby mierzenia się z nimi bez profesjonalnego wsparcia mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji zarówno psychologicznych jak i społecznych, a w efekcie negatywnie wpływać nie tylko na pracę, ale również na rodzinę i najbliższe otoczenie.

W panującej obecnie trudnej sytuacji atmosfera niepewności i paniki u wielu osób wywołuje problemy natury emocjonalnej. Próby mierzenia się z nimi bez profesjonalnego wsparcia mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji zarówno psychologicznych jak i społecznych, a w efekcie negatywnie wpływać nie tylko na pracę, ale również na rodzinę i najbliższe otoczenie.

Centrum wsparcia:

Dzięki uruchomionemu przez nas Centrum Wsparcia osoby poszukujące pomocy kontaktują się bezpośrednio z dyżurującymi psychologami. Ze wsparcia korzystać mogą wszyscy, którzy czują, że są w trudnej sytuacji i wykazują chęć rozmowy z osobą niezwiązaną z otoczeniem zawodowym i rodzinnym. Rozmowy mogą być prowadzone telefonicznie lub poprzez wskazany komunikator.

Optymalny czas trwania sesji to 50 minut. Usługa jest dostępna w ramach czasowych
ustalonych z klientem.

Zadaniem dyżurujących psychologów jest:

  • Określenie natury problemu, ocena jego skali,
  • Udzielenie doraźnego wsparcia emocjonalnego,
  • Zredukowanie lęku i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
  • Podjęcie działań, mających na celu rozładowanie napięcia,
  • Opracowanie dalszej strategii postępowania – ewentualne przekierowanie do innych specjalistów.

Oczekiwane rezultaty – czego spodziewać się po sesji?

Na poziomie afektywnym, jeżeli pracownik będzie odczuwać stabilny nastrój, będzie potrafił lepiej panować nad swoimi emocjami;
Na poziomie behawioralnym, jeżeli będzie potrafił wywiązywać się z zadań niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu,
pokona trudności, zachowa równowagę w codziennym życiu, również w kryzysie;
Na poziomie poznawczym, jeżeli będzie adekwatnie spostrzegał i interpretował wydarzenia, będzie potrafił się lepiej skoncentrować.
Na poziomie psychofizjologicznym, lepiej zadba o swoje zdrowie.

Proces wsparcia psychologicznego online:

I. Stworzenie atmosfery wsparcia:

Działanie mające na celu nawiązanie dobrego kontaktu i budowanie atmosfery dialogu.

W wyniku tego działania osoba wspierana ma poczuć się:

  • osobą rozumianą i wspieraną,
  • aktywnym partnerem, zdolnym do wspólnej pracy nad rozwiązaniem problemu,
  • osobą, która mimo decyzji o skorzystaniu z pomocy telefonicznej nie wyzbywa się
  • praw do samostanowienia i decydowania o własnym losie.

II. Udzielenie wsparcia:

Polega na uzyskaniu w krótkim czasie konkretnych informacji o problemie (przebiegu zdarzenia, dodatkowych okolicznościach, jego interpretacji i znaczeniu dla pracownika) i zrozumieniu reakcji na zaistniałe zdarzenie.

III. Rozwiązanie problemu:

Celem tego etapu jest nadanie kształtu i sensu zaistniałych zdarzeń, a następnie pomoc w znalezieniu skutecznych strategii w zmaganiu się z problemami, zwiększenie poczucia własnej wartości, wzmocnienie obrazu własnej osoby i szacunku do siebie, a co za tym idzie powrót do psychicznej równowagi.

;