Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”). 

Udostępniamy niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała: 

 • kto jest administratorem jej danych osobowych; 
 • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy; 
 • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – nie dłużej niż w ciągu miesiąca od zebrania danych – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą. 

1. Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Twoich danych osobowych są Nowe Motywacje sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Korzeniowskiego 39, 30-214 Kraków, KRS 0000179109 oraz HR Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Korzeniowskiego 39, 30-214 Kraków, KRS 0000322625 (dalej: „Współadministratorzy” lub „my”). 

2. Inspektor ochrony danych 

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Ci szczegółowych informacji wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”). Jego obowiązki pełni Maciej Strycharz. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, a także na potrzeby korzystania z przysługujących z przetwarzaniem możesz kontaktować się z IOD: 

 • drogą korespondencyjną – Nowe Motywacje sp. z o.o., ul. Józefa Korzeniowskiego 39, 30-214 Kraków; 
 • drogą korespondencyjną – HR Logistic sp. z o.o., ul. Józefa Korzeniowskiego 39, 30-214 Kraków; 
 • drogą mailową – twojedane@nm.com.pl; 
 • drogą telefoniczną – +48 12 626 76 50.

3. Przetwarzanie danych 

3.1. Klienci – jeśli należysz do grona naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, to: 

 • Twoje dane przetwarzamy na potrzeby wykonania umowy dot. świadczenia usług edukacyjnych lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4. 
 • Czasami, w przypadku niektórych usług, w celu ukierunkowywania Twojego rozwoju, doskonalenia zawodowego i dostosowywania naszych szkoleń do Twoich potrzeb wykorzystujemy profilowanie. Może ono mieć formę zautomatyzowaną lub niezautomatyzowaną, czyli odbywać się zarówno bez jak i z udziałem człowieka. Do tego celu wykorzystujemy pozyskane od Ciebie dane o charakterze behawioralnym. Oznacza to, że dokonujemy oceny wybranych czynników, w szczególności Twojego doświadczenia, komunikowanych przez Ciebie potrzeb, wymagań, oczekiwań, trudności. Profilowanie jest niezbędne do wykonania umowy dot. świadczenia usług edukacyjnych lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na podstawie profilowania nie podejmujemy decyzji, które mogłyby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływać. Nie wykorzystujemy sprofilowanych danych w celach marketingowych. 
 • Zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i w przypadku klientów biznesowych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o charakterze służbowym, dane o charakterze behawioralnym, identyfikatory w postaci loginów lub pseudonimów. 
 • Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4. 
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdziesz w punkcie 5. 
 • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług. 
 • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy. 

3.2. Zarejestrowani użytkownicy – jeśli posiadasz konto użytkownika w jednym z narzędzi wykorzystywanych przez nas do celów edukacyjnych, np. w aplikacji edukacyjnej lub platformie szkoleniowej, a także w narzędziach wykorzystywanych przez nas do prowadzenia szkoleń e-learningowych, to: 

 • Twoje dane przetwarzamy na potrzeby wykonania umowy dot. świadczenia usług edukacyjnych lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających w szczególności na ułatwieniu procesu edukacyjnego. Pozostałe przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4. Dane związane z realizowanymi zamówieniami przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 • Czasami, w przypadku niektórych usług, w celu ukierunkowywania Twojego rozwoju, doskonalenia zawodowego i dostosowywania naszych szkoleń do Twoich potrzeb wykorzystujemy profilowanie. Może ono mieć formę zautomatyzowaną lub niezautomatyzowaną, czyli odbywać się zarówno bez jak i z udziałem człowieka. Do tego celu wykorzystujemy pozyskane od Ciebie dane o charakterze behawioralnym. Oznacza to, że dokonujemy oceny wybranych czynników, w szczególności Twojego doświadczenia, komunikowanych przez Ciebie potrzeb, wymagań, oczekiwań, trudności. Profilowanie jest niezbędne do wykonania umowy dot. świadczenia usług edukacyjnych lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na podstawie profilowania nie podejmujemy decyzji, które mogłyby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływać. Nie wykorzystujemy sprofilowanych danych w celach marketingowych. 
 • Zarówno w przypadku użytkowników indywidualnych, jak i w przypadku użytkowników kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o charakterze służbowym, dane o charakterze behawioralnym, identyfikatory w postaci loginów lub pseudonimów. 
 • Dane związane z kontem użytkownika będą przechowywane do momentu usunięcia konta. Dane związane z realizowanymi zamówieniami będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4. 
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdziesz w punkcie 5. 
 • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług. 

3.3. Goście – jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z formularza kontaktowego, to:

 • W przypadku każdego wywołania strony internetowej, czyli wejścia na naszą stronę internetową serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. 
 • Powyższe dane analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na przedstawieniu naszej oferty. 
 • Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Twojej wizyty na stronie. 
 • Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym będą natomiast przetwarzane w celach kontaktowych, na potrzeby prowadzenia korespondencji, udzielania informacji i odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • Dane będą przechowywane do momentu realizacji przedmiotowych celów. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, hostingu. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych, ichsprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania lub prawo do usunięcia danych.

3.4. Subskrybenci newsletterów – jeżeli zapisałeś się do bazy subskrybentów przesyłanych przez nas informacji handlowych, to:

 • Dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) w celach marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych będą obejmować dane kontaktowe, dane identyfikacyjne. 
 • Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdują się w pkt. 5. 
 • Newslettery są przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Nasze newslettery przygotowywane są w oparciu o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na analizowaniu lub prognozowaniu aspektów dotyczących m.in. zachowań, zainteresowań, preferencji. 

4. Inne podstawy przetwarzania

Oprócz sytuacji wskazanych w punkcie 3, w określonych przypadkach możemy również przetwarzać Twoje dane także do innych celów. Może wiązać się to z wydłużeniem okresu przechowywania Twoich danych. 

4.1. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Twoje dane będziemy przetwarzać:

 • przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego; 
 • przez czas, w którym określone przepisy nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych); 
 • przez czas ściśle ograniczony do realizacji określonych celów, np. dane niezbędne do ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowujemy do momentu przedawnienia roszczeń.

4.2. Ponadto, Twoje dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi; 
 • promocji firmy oraz naszych produktów i usług; 
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk; 
 • archiwizacji.

Wskazujemy również, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem działań marketingowych służących promocji firmy, jej produktów i usług mogą być przekazywane również w zewnętrznych regulaminach, politykach, klauzulach i obowiązkach informacyjnych. Informacje te przekazujemy w momencie pozyskiwania Twoich danych osobowych w celu realizacji przedmiotowych usług. 

5. Prawa

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych w określonych przypadkach możesz skorzystać z następujących praw: 

5.1. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) – jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to możesz w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

5.2. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) – możesz otrzymać od nas informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię. Zostanie ona Ci udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za wydanie kolejnej możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy zgodnie z warunkami wynikającymi z RODO.

5.3. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dokładności przetwarzanych przez nas danych. Możesz żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych, jeżeli są one niedokładne, niekompletne lub zostały zebrane niezgodnie z prawem. Ciężar udowodnienia tych nieścisłości spoczywa jednak na osobie, której dane dotyczą. 

5.4. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – na Twoje żądanie jesteśmy zobowiązani do usunięcia dotyczących Twoich danych osobowych. Dokonamy tego, jeżeli:

 • cele, do których zebrano dane zostały już zrealizowane; 
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych była zgoda, która następnie została wycofana i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych; 
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania była zgoda wyrażona przez osobę poniżej trzynastego roku życia; 
 • w oparciu o art. 21 RODO wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, a my nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych; 
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych.

„Prawo do bycia zapomnianym”, to szczególna forma prawa do usunięcia danych. Jeżeli Twoje dane zostały opublikowane, przykładowo na niniejszej stronie internetowej, a przy tym przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia tych danych, to jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich ich kopii oraz odnośników prowadzących do tych danych. Musimy również podjąć działania, by inne podmioty, które przetwarzały Twoje dane osobowe również usunęły je ze swych zasobów. To prawo nie jest jednak bezwzględne – podejmując działania zmierzające do jego realizacji musimy uwzględnić dostępną technologię i koszty, co może ograniczyć jego zastosowanie. 

5.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na Twoje żądanie. W takim przypadku musimy powstrzymać się przed dokonywaniem jakichkolwiek operacji na danych poza ich przechowywaniem. Jeżeli masz wątpliwości co do prawidłowości danych, to ograniczymy ich przetwarzanie na okres umożliwiający sprawdzenie tej kwestii. Ograniczymy przetwarzanie również wtedy, gdy wniesiesz sprzeciw.

5.6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – posiadasz prawo do otrzymania danych osobowych oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Ciebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a operacje na danych są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka.

5.7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) – możesz żądać zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Sprzeciw nie ma jednak zastosowania, jeżeli otrzymaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie. W takiej sytuacji możesz wycofać przedmiotową zgodę – skutek będzie taki sam, ale z prawnego punktu widzenia sprzeciw i wycofanie zgody to dwie różne instytucje, które znajdują zastosowanie w odmiennych przypadkach.

Nie możesz wnieść skutecznego sprzeciwu, jeżeli: 

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

5.8. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO) – masz prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać. 

5.9. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) – jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to możesz w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

5.10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) – jeśli uważasz, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:

 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej tutaj; 
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606 950 000.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w 1. lub w 2. 

 6. Źródła danych osobowych

Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazano nam bezpośrednio. W niektórych, sporadycznych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie innych informacji, które nam przekazano oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane. Dotyczy to w szczególności profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwalają nam na udoskonalanie naszych usług. 

7. Odbiorcy danych osobowych

W określonych przypadkach odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług informatycznych, kancelarie i firmy prawnicze, podmioty świadczące usługi, finansowe, marketingowe, reklamowe i promocyjne. 

Wskazane powyżej podmioty będą odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych. W określonych przypadkach, jeżeli zlecimy innemu podmiotowi operacje, której istotą jest przetwarzanie danych osobowych odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, czyli w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Powierzenie danych osobowych będzie dotyczyć wyłącznie operacji, w ramach których przetwarzanie danych jest główną, pierwszorzędną aktywnością, a nie efektem innych, pobocznych procesów. 

8. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych. 

Jeśli jednak w ramach przetwarzania Twoje dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie: 

 • decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO); 
 • odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO); 
 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO); 
 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

9. Pliki „cookies”

Nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies”. Pliki „cookies” to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Twoim urządzeniu przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym urządzeniem. 

Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Ci określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” w Twoim urządzeniu – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). 

Możesz dokonać zmian w konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dostępne są one pod następującymi linkami: 

Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jej pełnego działania. 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do: 

 • dostosowywania zawartości strony internetowej do Twoich preferencji; 
 • prezentowania treści o charakterze marketingowym, reklamowym, promocyjnym dostosowanych do Twoich preferencji; 
 • poprawnej konfiguracji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 
 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb; 
 • zapamiętania Twoich ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu; 
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu, itp.

10. Analityka internetowa

Możemy wykorzystywać również pliki „cookies” zamieszczane przez naszych partnerów, umożliwiające wyświetlanie reklam i rozliczanie ich efektów. Będą to Google Analytics. 

Gromadzone przez nas dane mogą służyć nam do tworzenia tzw. profili opartych m. in. na zainteresowaniach oraz aktywności na naszych stronach internetowych. 

Na podstawie stworzonych profili możemy wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o naszych usługach. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na prowadzeniu działań marketingowych. 

Możemy gromadzić dane dotyczące Twojej aktywności. Dane te będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację. 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na ulepszaniu naszej strony internetowej w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i funkcjonalności. 

10.1. Zastosowanie Google Analytics na potrzeby analityki internetowej

Wykorzystujemy Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google, Inc. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej – na przykład za pomocą plików „cookies”.  

Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki „cookies” danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalujesz wtyczkę do przeglądarki znajdującą się tutaj. 

11. Uwagi końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z: 

 • konieczności dostosowania jej treści do zmian w przepisach prawa lub nowych standardów prywatności; 
 • orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie organów administracji publicznej; 
 • zmiany interpretacji przepisów lub nowych rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych;
 • zmiany danych kontaktowych, teleadresowych; 
 • poszerzenia naszej oferty (jeżeli ma to wpływ na przetwarzanie danych osobowych); 
 • zmian technologicznych; 
 • konieczności usunięcia lub sprostowania omyłek pisarskich.