Soft skills 4 Project Managers

Szkolenia dla project managerów

Na naszą ofertę składają się również profesjonalne szkolenia z zarządzania projektami. Dla kogo są przeznaczone takie przydatne w praktyce przedsięwzięcia edukacyjne? Jak łatwo można się domyślić, powinien z nich skorzystać każdy project manager – zarówno osoba, która dopiero objęła to stanowisko, jak i pracownik, którego przygoda z pełnieniem tej odpowiedzialnej funkcji trwa już dłuższy czas. Na dobrą sprawę staż pracy jako kierownik projektu nie ma tu większego znaczenia, ponieważ niemal zawsze znajdą się jakieś kwestie do nadrobienia lub obszary do udoskonalenia. Należysz do którejś ze wskazanych grup? Interesuje Cię inwestycja w indywidualny rozwój, a zwłaszcza skupienie się na kształtowaniu tak zwanych kompetencji miękkich? Sprawdź naszą ofertę szkoleń dla project managerów.

Rola Project Managera jest jedną z najbardziej wymagających ról w organizacjach. Z jednej strony wymaga ona wysokich kompetencji analitycznych i organizacyjnych, z drugiej – niezwykłej sprawności interpersonalnej w negocjacjach, budowaniu relacji i współpracy. W rolę PM wpisane jest mediowanie i oddziaływanie na złożony system otoczenia projektu, w którym priorytety interesariuszy niekoniecznie są spójne. Jednocześnie, w odniesieniu do zespołu projektowego PM ma ograniczoną władzę formalną, a każdy kolejny projekt wymaga przecierania na nowo szlaków komunikacyjnych z zespołem. W tej sytuacji, budowanie zaangażowania, kształtowanie współpracy w zespole oraz egzekwowanie odpowiedzialności wymaga dużego kunsztu.

W naszej propozycji adresowanej do PM-ów koncentrujemy się na budowaniu siły osobistej płynącej ze świadomości swoich talentów (i ograniczeń) oraz praktycznym wykorzystaniu narzędzi  wpływu w relacjach z interesariuszami i zespołem projektowym.

Jakie umiejętności powinien mieć manager projektu?

Specjalista w dziedzinie zarządzania projektami, który odpowiada za ich planowanie, realizację oraz ukończenie, powinien dysponować pakietem przydatnych umiejętności, kwalifikacji, kompetencji oraz cech osobowościowych. Dzięki temu o wiele szybciej i z lepszym rezultatem uda mu się osiągnąć zamierzone cele. Niektóre te parametry są typowe dla danego człowieka ze względu na jego usposobienie i charakter, jednak spora część tych zdolności może zostać wypracowana poprzez konsekwentny trening i wytworzenie określonych nawyków. Do tej drugiej grupy zalicza się: dobrą organizację pracy, komunikatywność, empatię, zaangażowanie, precyzyjne wyrażanie swoich myśli, otwartość, znajomość technik negocjacyjnych, liderstwo, spójność w koordynacji działań, zdolność identyfikacji i oceny ryzyka, adaptację i elastyczność, gotowość do pracy pod presją czasu oraz zorientowanie na wyniki. Wiele z tych umiejętności można wyćwiczyć właśnie w trakcie oferowanych przez nas projektów szkoleniowych.

Jakie szkolenia podniosą prestiż kierownika projektu na rynku pracy?

Największe znaczenie z punktu widzenia project managera ma oczywiście kurs z zarządzania projektami, a więc szkolenie project management. Wartościowe mogą być również warsztaty dotyczące rozsądnego zarządzania czasem własnym i efektywnego organizowania pracy. Osoby zajmujące to stanowisko powinny też posiąść wiedzę na temat skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zespołami wielopokoleniowymi, z którymi obecnie można się coraz częściej spotkać, ponieważ na rynek pracy wkraczają młodzi ludzie, a więc przedstawiciele kolejnych generacji. Dodatkowo wiele dobrego mogą przynieść strategie edukacyjne ukierunkowane na budowanie pewności siebie, wynikającej ze samoświadomości i trafnej identyfikacji własnych mocnych oraz słabych stron. To właśnie te szkolenia pozwalają usprawniać zarządzanie projektem i sprawiają, że project manager może krok po kroku budować swoją przewagę nad konkurencją na rynku pracy.

Zrównoważone zarządzanie projektami – zapraszamy na szkolenia

Stopniowo rośnie świadomość ludzi w zakresie zasad zrównoważonego zarządzania projektami, jednak nadal są osoby, które ignorują siłę, jaka tkwi w konieczności profesjonalnego szkolenia pracowników pod tym kątem. A przecież to między innymi kursy odpowiednio dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników są jednym z podstawowych gwarantów sukcesu w postaci umiejętnego zarządzania nie tylko podwładnymi, ale i całym biznesem. Skupianie się na poszczególnych etapach pojedynczego projektu sprawia, że o wiele łatwiej jest zapanować nad wszystkimi procesami, jakie w tym samym czasie zachodzą w danej organizacji, a poszczególne inicjatywy są realizowane szybciej, lecz bez żadnego uszczerbku na ich jakości. Wniosek jest zatem jednoznaczny – szkolenia z zarządzania projektami to pozycja obowiązkowa dla wszystkich pracowników, którym zależy nie tylko na rozwoju swojej kariery zawodowej, ale i usprawnianiu funkcjonowania firmy, w jakiej są zatrudnieni.

Dlaczego warto ukończyć kursy zarządzania projektami?

Zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej na szkoleniach z zarządzania projektami przynosi wiele korzyści. Lista wynikających z tego korzyści jest dość długa. Za jej najważniejsze punkty uznaje się: usprawnienie pracy zespołowej, mniej nieporozumień i konfliktów pomiędzy współpracownikami, trafniejsze ustalanie priorytetów, wyznaczanie ról zgodnych z predyspozycjami poszczególnych członków kadry pracowniczej, lepsze skoordynowanie działań zespołu, zwiększenie wydajności, terminowe wywiązywanie się z zobowiązań oraz wzrost zadowolenia klientów. Doskonale więc widać, że rozwój jednostki osiągającej zawodową satysfakcję przekłada się na rozwój całej organizacji.

Szkolenie project management – zadbaj o skuteczną realizację projektów

Rola, jaką w organizacji ma do odegrania każdy project manager, jest nie do przecenienia, stanowi również spore wyzwanie dla konkretnego pracownika, który musi się zmierzyć z takim zadaniem. Na barkach kierownika projektu ciąży w końcu duża odpowiedzialność za losy poszczególnych członków zespołu oraz powodzenie realizowanego przedsięwzięcia. Dlatego tak ważne jest to, aby na tym stanowisku znalazła się osoba, która rzeczywiście się do tego nadaje, ponieważ dysponuje wymaganymi predyspozycjami, czy cechami charakteru, a przede wszystkim kieruje nią ambicja, czego potwierdzenie stanowi chęć ciągłego doskonalenia się oraz konsekwentnego rozwijania swojej kariery zawodowej (na przykład poprzez udział w szkoleniach z zarządzania projektem).

Współczesny świat ulega ciągłym zmianom. Występujące przekształcenia dotyczą różnych aspektów naszego życia, nie omijają także rynku pracy, z którym przecież do czynienia ma większość dorosłych ludzi. Nowe trendy w zarządzaniu, motywowaniu, planowaniu i realizacji projektów, czy rosnący udział młodego pokolenia, które w miejscach pracy styka się z pracownikami z wieloletnim stażem, to tylko przykładowe wyzwania, jakim sprostają wyłącznie odpowiednio przeszkoleni project managerowie. Chcesz należeć do tego grona? Już teraz zapisz się na szkolenie z zarządzania projektami i wynieś swoją pracę na nowy, wyższy poziom – zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów prowadzonych przez ekspertów w branży.

Proces

 1. Kick Off zdalny: Rama Rezultatu – precyzowanie celów rozwojowych
 2. Pre-work: wypełnienie analizy DISC (on-line)
 3. Warsztat „Siła osobista menedżera projektu” 2 dni [Autorytet Menedżera Projektu/Osobiste zasoby – typologia DISC/Autoprezentacja/Angażowanie zespołu projektowego]
  1. Zadanie wdrożeniowe
  2. Teleklasa – autoprezentacja i budowanie autorytetu
 4. Warsztat „Negocjacje i współpraca” 2 dni [Zasady negocjacji/ Elastyczność komunikacyjna/Współpraca z interesariuszami/Wywieranie wpływu]
  1. Zadanie wdrożeniowe
  2. Teleklasa – „znaki rozpoznania” i docenianie
 5. Warsztat „Współpraca z zespołem projektowym”2 dni [ Efektywne prowadzenie spotkań/Stymulowanie kreatywności zespołu/Zarządzanie złożonością – gra Lunaris]
  1. Zadanie wdrożeniowe
  2. Podsumowanie online

Doświadczenie

Prowadziliśmy projekty o tej tematyce dla:

 • Credit Agricole
 • CB S.A.

Objęły one w sumie około 100 uczestników

Strona w budowie

;