FILM
INSTRUKTAŻOWY

Trendy wskazują, że będziemy coraz mniej czasu spędzać w trakcie podróży służbowych, a coraz więcej pracując z domu. Wzmacnia to konieczność dopasowywania form rozwojowych do środowiska pracy uczestników. Uwzględniać należy również fakt, że szkolenia stają się dodatkową możliwością wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i po prostu stwarzają możliwość rozmów między uczestnikami, lepszego poznania się ludzi w organizacji.

Model 70-20-10 jest znany w projektowaniu działań rozwojowych od wielu lat. Wzbogacenie projektów o formy online oraz działania asynchroniczne pozwala obecnie budować procesy nie tylko efektywne merytorycznie, ale jeszcze bardziej praktyczne i efektywne czasowo. Dopasowanie zakresu wiedzy przekazywanej w trakcie np. jednego spotkania e-warsztatowego do percepcji uczestników i możliwości wdrożeniowych, pozwala skupiać się na konkretnej metodzie, by ćwiczyć konkretne narzędzie, motywując uczestników do natychmiastowego wdrożenia.

Dodatkowe możliwości zaangażowania uczestników i ich przełożonych w działania poszkoleniowe poprzez aplikacje i pit stopy wdrożeniowe, czy spotkania mentoringowe pozwalają szybciej stosować umiejętności w rzeczywistości zawodowej i skuteczniej wspierać uczestników w pokonywaniu barier. Zwinna ewaluacja działań oparta o badania ankietowe i wywiady z uczestnikami/przełożonymi/HR wzmacnia kluczowe elementy sukcesu w projektach, buduje dobre praktyki, a jednocześnie pozwala szybko reagować i modyfikować elementy, które nie działają.

Kluczowym wyznacznikiem projektowania procesu rozwojowego i doboru form zawsze jest cel rozwojowy, rozumiany jako wdrażane zachowania uczestników oraz dopasowanie działań do kontekstu i możliwości uczestników.

Hybrydowe procesy rozwojowe projektowane przez nas opierają się o działania z trenerem oraz pracę indywidualną, formy warsztatowe i treningowe na sali szkoleniowej oraz formy asynchroniczne: filmy edukacyjne, edu-seriale, video speakery itp.

Poniżej znajdą Państwo krótkie opisy i przykłady wybranych, wykorzystywanych przez nas form.

Film instruktażowy

W filmach instruktażowych prezentujemy przykłady zachowań, które chcemy wspólnie rozwijać.

Tego typu filmy pozwalają zobaczyć uczestnikom docelowy model postępowania a jednocześnie go urealniają, pokazując, że takie zachowanie jest możliwe. Czasem, wykorzystując antyprzykłady, pokazujemy również najczęściej popełniane błędy.

Filmy instruktażowe mogą być stosowane jako niezależna forma rozwojowa lub mogą być wykorzystywane w toku e-warsztatów, webinarów.

Przykłady filmów instruktażowych z zakresu rozmów menedżerskich:

  • Rozmowa motywująca
  • Rozmowa monitorująca
  • Rozmowa prowadzona w stylu coachingowym
  • Rozmowa z pracownikiem w oporze