TRAIN THE
TRAINERS

W obecnej chwili dużą potrzebą organizacji jest wzmacnianie kompetencji trenerów wewnętrznych. Celem głównym przygotowanego przez nas w tym zakresie projektu jest zbudowanie solidnych podstaw pracy trenerskiej, która umożliwia samodzielne prowadzenie szkoleń offline oraz online rozumiejąc elementy procesu grupowego, zasady rozwoju kompetencji oraz konstruowania i prowadzenia warsztatu. Program dopasowywany jest do doświadczenia zespołu trenerów wewnegtrznych – od startu rozwoju przy niewielkim doświadczeniu po prowadzenie działań rozwojowych dla doświadczonych trenerów, często silnie ukierunkowanego jedynie na formy online.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • doskonalenie umiejętności trenerskich.
 • weryfikacja zadań i doprecyzowanie roli trenera.
 • poznanie narzędzi pracy szkoleniowej online.
 • pogłębienie świadomości w zakresie komunikacji.
 • określanie celów szkolenia oraz dobór metod i form realizowania ich na etapieplanowania.
 • umiejętność budowania i wykorzystywania w procesie rozwojowm różnorodnych narzędzi trenerskich.
 • doskonalenie umiejętności ewaluacji szkoleń.
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Proces poza spotkaniami na sali szkoleniowej i e-warsztatach zakłada zaangażowanie i pracę w postaci zadań wdrożeniowych, obserwacji pracy innych trenerów, przygotowanie własnego modułu szkoleniowego do superwizji

PROCES ROZWOJOWY:

PROGRAM RAMOWY PROJEKTU:

Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaangażowania uczestników:

 • Autorytet trenera – świadomość roli i siły wpływu
 • Analiza procesu szkolenia – co jest ważne z perspektywy celu, przebiegu szkolenia, oczekiwań, prowadzącego i potrzeb uczestników.
 • Perspektywa online i offline.
 • Struktura otwarcia szkolenia.
 • Rodzaje kontraktu – administracyjny, profesjonalny, psychologiczny.
 • Mocne otwarcie szkolenia – trening z informacją zwrotną: struktura i kontakt z uczestnikami.
 • Zarządzanie energią grupy – trick & tips w pracy trenera

Specyfika uczenia się osób dorosłych w oparciu o doświadczeniowy cykl Davida Kolb’a:

 • Wykorzystanie wiedzy dot. uczenia siędorosłych w celu dobrego przygotowania siędo realizacji szkoleń.
 • Diagnoza własnych preferencji w uczeniu się(test D. Kolba) oraz analiza wyników. Wpływ na pracę trenera.
 • Błędy w pracy z dorosłymi i ich konsekwencje w uczeniu się
 • Elastyczność i dopasowanie trenera do różnych stylów uczenia sięuczestników szkoleń.
 • Jak wspierać wdrażanie umiejętności u uczestników – szkolenie, czy proces z wyznaczonym efektem?

Komunikacja w roli trenera:

 • Kluczowe kompetencje komunikacyjne trenera – słuchanie, parafraza, zadawanie pytań, praca ciałem
 • Asertywność i umiejętność stosowania jej na Sali
 • Udzielanie informacji zwrotnej – narzędzie nie tylko rozwojowe
 • Specyfika komunikacji i klaryfikacji działań na Sali szkoleniowej online i offline.

Diagnoza potrzeb i formułowanie celów:

 • Umiejętność́ zdiagnozowania obszarów rozwojowych oraz postawienia do nich celów szkoleniowych na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw

Przegląd metod trenerskich offline i online:

 • Analiza słabych i mocnych stron konkretnych metod pracy trenera z grupą
 • Wybór adekwatnych metod pracy, dopasowane do potrzeb warsztatu i poziomu wiedzy i kompetencji uczestników.

Projektowanie programów szkolenia, dopasowanie do specyfiki stanowiska, obszaru zawodowego.

 • Zeszyt ćwiczeń – projektowanie sesji szkoleniowych w realności zawodowej trenerów wewnętrznych – przygotowanie propozycji i omówienie z feedbackiem.
;