Skuteczne zarządzanie zespołem pracowników. Jakie kompetencje są dziś do tego niezbędne?

Jedno jest pewne – nowoczesne zarządzanie i kierowanie zespołem ludzi nie należy do najprostszych zadań. Wyzwanie to okazuje się tym bardziej wymagające, im większa jest różnorodność oraz liczebność grupy, na której czele będzie się stało. Duże znaczenie ma również charakter prac, jakie ma w planach wykonać konkretny zespół, czy też sposób realizacji powierzonych im obowiązków służbowych. Wiele więc znajduje się w rękach podmiotu zarządzającego, a więc team lidera, który w tym celu powinien dysponować odpowiednimi predyspozycjami.

Umiejętność zarządzania zespołem – trzeba się z nią urodzić, czy też istnieje szansa na to, żeby nabyć ją w miarę upływu czasu? Jak kierować pracą ludzi, aby zdobyć ich sympatię oraz cieszyć się autorytetem? Które modele zarządzania zespołem cechują się najwyższą skutecznością? Z jakich narzędzi opłaca się w tym celu korzystać? Już teraz sprawdź odpowiedzi na te pytania!

Czym jest zarządzanie zespołem? Jakie zadania ma menadżer?

Definicja wskazuje, że liderowanie, a więc zarządzanie zespołem pracowników polega na dyrygowaniu wyznaczoną grupą osób, która działa wspólnie na rzecz osiągnięcia z góry ustalonego celu. Zgrany team, złożony z kompetentnych i godnych zaufania ludzi, to element funkcjonowania organizacji, który bezpośrednio przekłada się na jej wyniki i pozwala odnieść sukces na rynku. Najlepiej, aby na czele zespołu stał charyzmatyczny i pociągający za sobą tłumy team lider (menadżer), odgrywający rolę jednoosobowego reprezentanta większej zbiorowości.

Jako główne zadania menadżera wskazuje się: zintegrowanie członków zespołu i ukierunkowanie ich na współpracę, planowanie, podejmowanie kluczowych decyzji, organizowanie pracy ludzi (m.in. rozdzielanie zadań), dbanie o swobodny przepływ informacji, motywowanie oraz kontrolowanie członków zespołu. Innymi słowy, zakres obowiązków typowych dla osoby pełniącej tę funkcję tworzą wszelkie działania ukierunkowane na konsekwentną realizację przyjętych celów biznesowych, ważnych zarówno dla jednostek, jak i całej organizacji. Widać więc, że bez dwóch zdań jest to odpowiedzialne zajęcie, od którego naprawdę wiele zależy.

Jak stać się lepszym menadżerem? Pomóc w tym może skorzystanie z naszej oferty. Na uwagę zasługuje przydatny w praktyce program, składający się z zadań przedszkoleniowych i wdrożeniowych oraz dwudniowych warsztatów, który uczy jak skutecznie motywować pracowników będących przedstawicielami różnych pokoleń. Zdobyte w ten sposób informacje pozwolą motywować tak, aby odpowiadać na rzeczywiste potrzeby reprezentantów poszczególnych generacji.

Style zarządzania zespołem – jak zarządzać ludźmi?

Najczęściej wykorzystywana klasyfikacja metod zarządzania zespołem prezentuje się w następujący sposób:

  • styl demokratyczny – rola menadżera ogranicza się tutaj przede wszystkim do wyznaczenia ogólnych ram projektu, natomiast to członkowie zespołu we własnym zakresie decydują kto i jak wykona poszczególne zadania. Typowe dla tego podejścia jest duże zaufanie, jakim lider obdarza kadrę pracowniczą, a także spora autonomia, zwiększająca zaangażowanie jednostek.
  • styl liberalny – menadżer świadomie rezygnuje w tym przypadku z uczestnictwa w życiu zespołu: daje pełną swobodę, nie kontroluje, udziela pomocy wyłącznie wtedy, gdy zostanie o to poproszony, dopiero na końcu ocenia efekty zrealizowanych działań.
  • styl autokratyczny – menadżer jest tu przywódcą z krwi i kości: wydaje zdecydowane polecenia, wymaga ich realizacji, oczekuje podporządkowania, a żeby mobilizować do działania, często wykorzystuje system kar.

Jakimi umiejętnościami należy dysponować, aby efektywnie zarządzać zespołem?

Czym wyróżnia się skuteczny, czyli dobry menadżer? Lista tych cech, umiejętności i kompetencji jest dość długa, a na największą uwagę zasługują: wszechstronna wiedza, racjonalne rozdzielanie obowiązków, kultura osobista, samodyscyplina, dobra organizacja pracy, wysokie poczucie własnej wartości, asertywność, dyrektywność, pozytywne nastawienie, zdolność kontrolowania emocji, docenianie pomysłowości, pozwalanie na samodzielność, mądre nagradzanie, formułowanie konkretnych poleceń oraz konstruktywne krytykowanie.

Osoba, która zarządza zespołem pracowników, powinna być zdecydowana, kreatywna, elastyczna i nastawiona na współpracę, musi mieć otwartą głowę, liczy się też to, aby starannie dobierała sobie współpracowników i regularnie oceniała czynione przez nich postępy. W razie wystąpienia mniejszych lub większych konfliktów menadżer powinien umieć umiejętnie je rozwiązywać, aby niesnaski pomiędzy jednostkami nie rzutowały na resztę grupy. Ponadto ważne, żeby potrafił pracować pod presją czasu i w szybko zmieniających się okolicznościach (wewnętrznych i zewnętrznych).

Ważne również, aby team lider nie patrzył na świat przez różowe okulary, tylko był realistą, który potrafi dostrzec wady (własne, jak i całej organizacji), a także umie trafnie oceniać sytuację oraz przewidywać potencjalne ryzyko i w miarę możliwości mu zapobiegać. Idealny menadżer ma być wzorem do naśladowania, przewodnikiem prowadzącym po właściwym szlaku, inspiracją do rozwijania indywidualnych pasji, zainteresowań i talentów. Ważne, aby menadżer był bacznym obserwatorem, dzięki czemu wydobędzie od poszczególnych pracowników to, co najlepsze. Bazując na mocnych stronach tych osób, wywoła efekt synergii, a więc sprawi, że potencjały jednostek się połączą.

Jak zarządzać zespołem zdalnie?

Aktualnie coraz więcej firm pracuje hybrydowo albo zdalnie. Pojawia się zatem pytanie – jak powinno wyglądać zarządzanie zespołem rozproszonym? Potrzebne jest tu nieco inne podejście, zaopatrzenie się w niezbędny sprzęt i nowoczesne narzędzia oraz nabycie umiejętności cyfrowych. W kierowaniu ludźmi na odległość niezbędne staje się: dobre ułożenie grafiku, wyznaczanie priorytetów (dziennych, tygodniowych lub miesięcznych), nadzorowanie postępów pracy, raportowanie realizowanych działań, regularne monitorowanie zaangażowania pracowników, integrowanie zespołu i wzmacnianie relacji, przekazywanie informacji na bieżąco, stawianie na efektywną komunikację prowadzoną przez wiele wygodnych w obsłudze kanałów oraz organizowanie cyklicznych spotkań (na przykład w postaci wideokonferencji).

Jakie są najczęściej spotykane błędy w zarządzaniu zespołem? Podsumowanie

Jak dobrze zarządzać zespołem pracującym stacjonarnie, hybrydowo albo w pełni zdalnie?Ważnym składnikiem recepty na sukces jest również unikanie świadomego bądź nieuświadomionego popełniania podstawowych błędów. Warto więc analizować niedociągnięcia innych i czerpać z ich doświadczenia, samodzielnie podejmując wyłącznie dobre decyzje, przynoszące oczekiwane rezultaty.

Najczęstsze błędy w zarządzaniu zespołem pracowników, jakie niekiedy przypisuje się menadżerom, to: nadmierne zdominowanie zespołu, brak zaangażowania, empatii, zaufania, otwartości i szacunku, wskazujące na ogromną pewność siebie przekonanie o własnej nieomylności, nieefektywne delegowanie zadań, zbyt duża drobiazgowość, zaognianie konfliktów zamiast ich szybkiego rozwiązywania, niepozwalanie innym na wyrażanie własnych opinii, niedotrzymywanie obietnic, nieodpowiedni system motywowania, niezwracanie uwagi na potencjał drzemiący w myśleniu perspektywicznym (krótkowzroczność), podejmowanie nieprzemyślanych decyzji, utrudnianie komunikacji, koncentrowanie się na potknięciach innych, nieuzasadnione faworyzowanie wybranych członków zespołu, ale też egoistyczne ukierunkowanie wyłącznie na własne sukcesy, a nie dobro ogółu.

Widać więc, że nieumiejętne kierowanie ludźmi może przyjmować różną postać – każdy menadżer powinien o tym wiedzieć i jak ognia wystrzegać się scharakteryzowanego wcześniej podejścia.

;