LIDER Z AUTORYTETEM CZYLI KTO?

„Jeśli Twoi ludzie przestali do Ciebie przychodzić, to jest źle. Bo albo się Ciebie boją, albo uważają, że to strata czasu.”

Colin Powell

Skutecznego lidera można poznać głównie po sukcesach zarządzanego przez niego zespołu. Bycie przywódcą posiadającym autorytet nie jest cechą istniejącą od urodzenia u wybranych menedżerów; to sztuka, której może nauczyć się większość zarządzających. Stawanie się liderem to proces rozwoju konkretnych umiejętności i cech, którego początkiem jest przede wszystkim decyzja i podjęcie niezbędnej pracy.

Autorytet, z łaciny „auctoritas”, oznacza powagę moralną, znaczenie i prestiż osoby, oparte na uznanych i cenionych w środowisku wartościach oraz władzę i wpływ.

Budowanie autorytetu to działania rozwijające relacje z podwładnymi, niezbędne do wywierania wpływu na ich myśli, decyzje, wybory i zachowania. Podtrzymywanie autorytetu jest gotowością do nieustannego dbania o pozytywny wizerunek w celu zdobycia zaufania, przychylności oraz szacunku pracowników. Misternie budowany autorytet może zaprzepaścić jedna znacząca sytuacja (np. manipulacja czy kłamstwo).

Jakie czynniki budują autorytet szefa w organizacjach XXI wieku?

Kompetencje

Czyli wiedza, umiejętności i doświadczenia, a w okazjonalnej sytuacji przyznanie się do niewiedzy, zamiast kreowania fałszywego wizerunku eksperta. Osoba posiadająca autorytet potrafi wytłumaczyć, nauczyć, znaleźć potrzebne informacje i udzielić wyjaśnień.

Umiejętność wywierania wpływu

Umiejętność przekonania podwładnych do ważnych dla siebie kwestii. Nie mylenie wywierania wpływu z manipulacją!

Dobre relacje z podwładnymi

Szacunek i szczere zainteresowanie pracownikami; otwartość w komunikacji, szczerość, słuchanie, wspieranie, docenianie, sprawiedliwość i brak faworyzowania wybranych członków zespołu.

Indywidualne dopasowanie do podwładnego, elastyczność.

Dostarczanie podwładnym informacji o swoich oczekiwaniach i normach, aktualnej sytuacji działu/firmy, planach na przyszłość.

Konsekwencja w egzekwowaniu i rozliczaniu powierzonych zadań oraz wywiązywanie się ze złożonych deklaracji i obietnic.

Spójność i autentyczność zachowania

Przekładanie słów na czyny oraz podobne zachowywanie się zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi; stałość emocjonalna, cierpliwość, pewność siebie i pokora.    

Skuteczność w działaniu

Przekładanie decyzji, działań, pomysłów szefa na osiąganie wymiernych, zauważalnych efektów.

Odpowiedzialność za siebie i zespół

Formalna, prawna, ale także moralna, etyczna i honorowa.

Istotnym aspektem budowania autorytetu jest zarządzanie przez przykład, które wymaga wewnętrznej spójności i konsekwencji. Zarządzanie przez przykład polega na byciu szefem posiadającym takie cechy, jakie chciałby widzieć u swoich podwładnych, np.: pracowitość, uczciwość, zaangażowanie, kreatywność. Szef nieustannie jest obserwowany przez swoich podwładnych, zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych momentach.

Sięgając do podstawowych zasad, które kształtują lidera od wewnątrz, Stephen Covey podaje cztery niezbędne wartości, wyznaczające perspektywę zadowolenia, równowagi i skuteczności podejmowanych decyzji:

Bezpieczeństwo – rozumiane jako emocjonalna stabilność; pewność siebie wynikająca z szacunku dla własnej osoby.

Etyka – podporządkowanie działania wartościom wyższym, np. dobru ludzi.

Mądrość – rozumiana jako zachowanie równowagi w ocenie rzeczywistości oraz dokonywanie wyważonych wyborów.

Moc – władza nad samym sobą i otoczeniem poprzez przewidywanie i podejmowanie działań.

;