Jak, gdzie i kiedy pracownicy chcą uczyć się i podnosić swoje kwalifikacje?

W domu, przy biurku, w ciszy i spokoju, korzystając ze zdalnych form rozwojowych, trwających najlepiej od 1 do 2 godzin. To główne preferencje współczesnych pracowników w zakresie uczenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zidentyfikowane na podstawie badania „Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?”, przeprowadzonego przez firmę szkoleniową Nowe Motywacje oraz Mobile Institute. W ramach badania zebrane zostały informacje, które w znacznym stopniu mogą ułatwić pracodawcom projektowanie programów rozwojowych dla zatrudnionych, tak by mogły one nie tylko odpowiedzieć na ich potrzeby kompetencyjne, ale także by były dostosowane do ich aktualnych preferencji, dzięki czemu mogą być efektywne i przynosić oczekiwane korzyści dla obu stron.

Rozwój osobisty oraz podnoszenie kwalifikacji z każdym rokiem stają się coraz ważniejszym obszarem życia zawodowego. Zmiany otoczenia biznesowego, przekładające się na rynek pracy spowodowały, że zatrudnieni coraz bardziej świadomie podchodzą nie tylko do samej kwestii własnego rozwoju, ale także do określania warunków, w jakich rozwój ten powinien ich zdaniem mieć miejsce. Zwracają oni zatem uwagę nie tylko na miejsce i czas, w których ich zdaniem powinny być prowadzone aktywności rozwojowe, ale także na ich formę, a swoimi przemyśleniami na ten temat coraz chętniej dzielą się również z pracodawcami.

Gdzie i w jaki sposób chcą uczyć się i podnosić swoje kompetencje pracownicy?

Jak wynika z badania „Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?”, pracownicy chcą uczyć się i podnosić swoje zawodowe kwalifikacje głównie w domu, korzystając ze zdalnych form rozwojowych – 44%. Na drugim miejscu wśród preferowanych form znalazła się nauka w miejscu pracy, ale również w formie zdalnej – 33%. 18% ankietowanych pracowników wskazało natomiast miejsce pracy i fizyczny udział w szkoleniu, jako najbardziej odpowiednią dla nich formę.  

Wykres: Preferowane miejsce i forma uczestniczenia w formach rozwojowych

Przyglądając się bliżej preferencjom zatrudnionych w podziale na płeć dowiadujemy się, że połowa ankietowanych w ramach badania kobiet lubi podnosić kwalifikacje zawodowe ucząc się w domu, bo w domu nic im nie przeszkadza. Mężczyźni preferują natomiast naukę w miejscu pracy poprzez fizyczny udział w szkoleniu (32%) oraz w miejscu pracy, korzystając ze zdalnych form rozwojowych (21%).

Pracownicy określając swoje preferencje co do miejsca i formy wskazali jednocześnie na przeszkody, jakie stają na ich drodze do podnoszenia kwalifikacji oraz uczestniczenia w szkoleniach.

Na drodze pracowników do uczestniczenia w różnego rodzaju aktywnościach edukacyjnych podnoszących ich kwalifikacje stają najczęściej: natłok bieżących zadań w pracy (27%), inne ważne obowiązki (18%), nieodpowiednie godziny szkoleń (15%) i brak motywacji (13%).

Wykres: Przeszkody w uczestniczeniu w formach rozwojowych

Przeszkody w korzystaniu z form rozwojowych są różne ze względu na płeć. Kobiety najczęściej wskazują na ważne obowiązki (27%) oraz ich natłok (24%). Często też uważają, że musiałyby poświęcić na szkolenie cały dzień (23%). Mężczyźni natomiast wskazują na brak motywacji do uczestnictwa w szkoleniu (20%) oraz podobnie jak kobiety na natłok zadań (20%). Osoby określające swoją płeć jako Inna za największą przeszkodę stającą na ich drodze do uczestniczenia w formach rozwojowych uznają konieczność poświęcania na nie całego dnia/dni (38%).

Wykres: Przeszkody w podnoszeniu kwalifikacji według płci

Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że pracownicy deklarują zbyt dużą ilość obowiązków służbowych, natłok zadań i innych obowiązków, jako przeszkody, które skutecznie zniechęcają ich do brania udziału w szkoleniach. Warto zatem zastanowić się, czy stojące przed nimi wyzwanie dotyczy rzeczywiście czasu, czy może priorytetu jaki pracownicy, ale też same organizacje, nadają rozwojowi lub też zaangażowaniu samych liderów w rozwój własnych zespołów. A może wynikają one również z doboru nieodpowiednich form rozwojowych? Dodatkowo, nawet jeżeli pracownikom udaje się już znaleźć czas na rozwój, na ich drodze pojawia się szereg innych problemów, związanych między innymi z: brakiem motywacji, trudnością w skupieniu czy wyzwaniami logistycznymi, które mogą zostać również rozwiązane poprzez odpowiednie działania samej organizacji. W sytuacjach takich kluczowe jest bowiem wsparcie zarówno ze strony liderów, jak i ekspertów HR, którzy powinni umieć nakierować kadrę na odpowiednią ścieżkę i zaoferować najlepsze rozwiązania, ułatwiające podnoszenie kwalifikacji przez zatrudnionych. Istotnymi demotywatorami do podnoszenia kwalifikacji są również: organizacja szkoleń w nieodpowiednich godzinach oraz poza godzinami pracy, czyli kolejne czynniki, na które bezpośredni wpływ ma sama organizacjamówi Grzegorz Święch, Wiceprezes i Partner w firmie szkoleniowej Nowe Motywacje.

Według ankietowanych w podnoszeniu kwalifikacji w domu przeszkadzają im głównie obowiązki domowe i obecność współdomowników. Z danych uzyskanych w trakcie badania wynika również, że w podnoszeniu własnych kwalifikacji obowiązki domowe przeszkadzają częściej mężczyznom (40%), niż kobietom. 19% respondentów twierdzi, że w domu nic im nie przeszkadza w uczestniczeniu w formach rozwojowych.

Wykres: „Domowe” przeszkody w uczestniczeniu w formach rozwojowych

W ciszy, spokoju i samotności

W ramach badania pracownicy zostali poproszeni również o dokonanie oceny (w skali od 1 do 6) stwierdzeń dotyczących samych form nauki. Zatrudnieni ankietowani najwyżej ocenili stwierdzenie: „Lubię się uczyć w ciszy i spokoju, nawet najmniejszy hałas mnie rozprasza”. Równie wysoko ocenili stwierdzenie, „Lubię uczyć się w samotności”. Na trzeciej pozycji znalazło się stwierdzenie: „Lubię uczyć się w domu, przy biurku”, które jest dodatkowym potwierdzeniem preferencji zatrudnionych w zakresie nauki i podnoszenia własnych kwalifikacji w zaciszu domowym.

Wykres: Ocena zdań dotyczących form nauki według pracowników

Czy długość form rozwojowych ma znaczenie?

Według ankietowanych pracowników najbardziej odpowiednia długość form rozwojowych powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 1 a 2 godziny oraz pomiędzy 2 a 3 godziny. Zdaniem specjalistów HR optymalna długość szkoleń mieści się w przedziale pomiędzy 1 a 2 godziny oraz między 30 minut a 1 godziną. Specjaliści HR wskazali także dłuższe formy rozwojowe – między 3 a 4 godziny.

Kobiety nastawione na własny rozwój preferują krótkie formy rozwojowe. Idealna ich zdaniem długość to 1-2h (38%), ale doceniają również krótsze interakcje edukacyjne – mieszczące się w przedziale 30 minut do godziny oraz do 30 minut. Mężczyźni oraz osoby określające swoją płeć jako Inna zdecydowanie preferują dłuższe formy powyżej 3h (odpowiednio 47 i 65%).

Wykres: Długość form rozwojowych zdaniem poszczególnych płci

Różnice w preferowanej długości form rozwojowych w przypadku płci mogą wynikać z wielu różnych czynników. Najbardziej oczywistym w przypadku zatrudnionych kobiet wydaje się być zapewne fakt dzielenia przez nie czasu pomiędzy obowiązki zawodowe, a te wynikające z ich dodatkowych ról, w których stereotypowo są osadzone – najczęściej tych związanych z prowadzeniem domu czy opieką nad dziećmi oraz innymi członkami rodziny. W ich przypadku krótsze formy dają możliwość dostosowania zadań rozwojowych do posiadanego przez nie harmonogramu dnia, w który łatwiej mogą wkomponować czas na podnoszenie własnych kwalifikacji – dodaje Grzegorz Święch.  

Wsłuchiwanie się w potrzeby zatrudnionych w zakresie miejsca, czasu, długości i formy szkoleń podnoszących ich zawodowe kwalifikacja to obecnie najważniejszy element, mający wpływ na przygotowywanie odpowiednich i efektywnych programów rozwojowych, które nie tylko rozwijają niezbędne kompetencje, ale także budują zaangażowanie i motywacje pracowników, zarówno do pracy jak i własnego dalszego rozwoju.

Raport z wyników badania „Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?” oraz opracowane persony rozwoju można pobrać poprzez wypełnienie formularza na stronie badania: https://nowemotywacje.pl/kompetencje-miekkie-i-potrzeba-ich-rozwoju-jak-ucza-sie-obecnie-pracownicy/

***

Badanie „Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?” zostało zrealizowane na przełomie roku 2021/2022 roku przez Mobile Institute z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – responsywnych ankiet elektronicznych emitowanych na stronach oraz w wysyłce mailowej. W badaniu wykorzystany został system ankietowy opinie.mobi oraz widgety instapps.io. Badanie przeprowadzono na dwóch grupach respondentów w wieku 18+:

•pracownicy korporacji (z naciskiem na pracowników dużych korporacji) oraz

•pracownicy działu HR.

W badaniu udział wzięło 2275 respondentów, Pod uwagę wzięte zostały tylko kompletnie wypełnione ankiety. W badanej grupie kobiety stanowiły 47%, mężczyźni 51%, a 2% osób określiło swoją płeć jako inne. Respondenci byli w wieku od 18 do powyżej 54 lat, z czego największy udział stanowili pracownicy między 25 a 44 rokiem życia, łącznie 73% ankietowanych. 

Raport z wyników badania oraz opracowane persony rozwoju można pobrać poprzez wypełnienie formularza na stronie badania: https://nowemotywacje.pl/kompetencje-miekkie-i-potrzeba-ich-rozwoju-jak-ucza-sie-obecnie-pracownicy/

Nowe Motywacje to firma szkoleniowa, która od niemal 25 lat projektuje i dostarcza rozwiązania rozwojowe w formie szkoleń, doradztwa trenerskiego oraz konsultingu. Firma od początku swojego istnienia w sposób pragmatyczny rozwiązuje problemy w organizacjach, za którymi stoją ludzie i procesy. Każdy projekt realizowany dla klienta musi mieć sens i nieść ze sobą realną zmianę. Firma posiada doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów rozwojowych z wykorzystaniem zaplecza informatycznego oraz form zdalnych. Nowe Motywacje są częścią grupy Schouten Global, globalnego lidera szkoleniowego, który od 1997 roku jest udziałowcem i partnerem strategicznym firmy.

Od lipca 2020 Nowe Motywację są też przedstawicielem platformy Cross Knowledge w Polsce.

Więcej na www.nowemotywacje.pl

Kontakt dla mediów:

Anna Skłucka

Grupa Nowe Motywacje

e-mail: anna.sklucka@nm.com.pl

tel. +48 606 323 804

;