Spółka informatyczna

Wyzwanie biznesowe

Zarząd zidentyfikował problem zbyt dużego zaangażowania najwyższego kierownictwa w koordynowanie projektów, a także zbyt wysoką czasochłonność etapów przygotowywania i planowania projektów.

Nasza rola

Samodzielne opracowanie i wdrożenie rozwiązania wspierającego zmianę sposobu realizacji projektów. Zaproponowaliśmy usprawnienie realizacji projektów poprzez wdrożenie Metodyki Zarządzania Projektami.

Projekt objął m.in. stworzenie zorientowanych na konkretne cele zespołów projektowych oraz wyznaczenie roli kierownika projektu. Określiliśmy zasady komunikacji w zespole projektowym, a następnie zbudowaliśmy modele fazowe typowe dla projektów realizowanych przez spółkę.

Rezultaty

  • ograniczenie zaangażowania Zarządu w projekty o 75%,
  • skrócenie czasu realizacji projektów o 30%,
  • zwiększenie czynnika sukcesu, obecnie 80% projektów kończy się w ustalonym terminie,
  • udało się skrócić czas przekazywania nowych usług do eksploatacji średnio z 12 do 8 tygodni,
  • wdrożono narzędzia i mechanizmy wspierające zmianę: powstał podręcznik standardów zarządzania projektami w firmie, zawiązał się przeszkolony zespół kierowników projektów, wsparcia projektu i liderów zespołów technicznych oraz wdrożono narzędzia informatyczne wspierające planowanie, komunikację, koordynację i monitorowanie postępów prac w projektach.

Po wdrożeniu metodyki firma samodzielnie ją utrzymuje i rozwija oraz przeprowadza transformacje swojej struktury organizacyjnej. Obecnie spółka tworzy biuro zarządzania projektami, której celem jest koordynacja wszystkich projektów spółki.

;