Duży bank

Wyzwanie biznesowe

Po fuzji dwóch dojrzałych banków nasz Klient stanął przed wyzwaniem połączenia odrębnych kultur i stylów zarządzania. Szczególnym wyzwaniem stało się uspójnienie systemu oceny kadry kierowniczej i adekwatne uzupełnienie luk kompetencyjnych.

Cele

  • wdrożenie spójnego systemu ocen okresowych,
  • wdrożenie modelu rozwoju strategicznych kompetencji menedżerskich.

Nasza rola

Jako jedyna firma zewnętrzna zaproponowaliśmy systemowe, długofalowe rozwiązanie: 

  • opracowaliśmy dedykowaną akademię menedżerską, której celem był rozwój najważniejszych dla menedżerów kompetencji,
  • bank z pomocą systemu ocen okresowych zmierzył poziom kompetencji na wszystkich stanowiskach kierowniczych,
  • pomiar pozwolił utworzyć mapę luk kompetencyjnych,
  • na jej podstawie mogliśmy opracować program akademii menedżerskiej,
  • start akademii poprzedziła kampania wewnętrznej komunikacji. Dzięki niej pracownicy rozumieli idee i cel projektu.

Rozwiązanie

Dzięki mapie luk kompetencyjnych przygotowaliśmy program akademii menedżerskiej. Powstały dedykowane propozycje warsztatowych szkoleń. Każda z rozwijanych kompetencji miała kilka poziomów wtajemniczenia. W ten sposób Klient mógł długofalowo planować politykę rozwoju kadr. Udział w akademii powiązany został z systemem ocen okresowych. Bank cyklicznie sprawdza, w jaki sposób szkolenia wpływają na przyrost kompetencji oraz jak to się przekłada na konkretne rezultaty zawodowe każdego z kierowników.
Zdobycie kolejnego poziomu danej kompetencji otwiera drogę do dalszych, bardziej zaawansowanych szkoleń. Jesteśmy całościowym realizatorem szkoleń w ramach tego projektu. Poza realizacją szkoleń zapewniliśmy także platformę online (portal), która wspierał pracowników w planowaniu i realizacji indywidualnych zadań wdrożeniowych.

;