Business Solutions

Bussiness Solutions to celowane rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne problemy lub wyzwania w organizacji (ogólnie lub z danej branży).

W trakcie 20 lat funkcjonowania spotkaliśmy się z różnorodnymi problemami i wyzwaniami przed którymi stały firmy naszych Klientów. Czasem fokus był kierowany na rozwój kompetencji pracowników, często jednak – to organizacja stoi przed bardzo konkretnymi wyzwaniami biznesowymi czy rynkowymi a rozwój określonych umiejętności lub po prostu zmiana zachowań pracowników jest niezbędnym elementem szerszej zmiany.

Takie projekty wymagają od konsultantów nie tylko doskonałych umiejętności rozwijania kompetencji pracowniczych ale przede wszystkim umiejętności projektowania i wdrażania zmian. Łączą umiejętności szkoleniowe i konsultacyjne. Zazwyczaj realizowane są w kilku etapach:

ANALIZA I DIAGNOZA -> PROJEKTOWANIE ZMIANY -> SZKOLENIE I WDROŻENIE -> EWALUACJA

Nasze unikatowe doświadczenia i wypracowane w oparciu o nie know-how, pozwala nam tworzyć  nieszablonowe rozwiązania dostosowane do realiów danej branży i konkretnego Klienta. Korzystamy z doświadczeń naszych specjalistów znających daną branżę, jej specyfikę, działające w niej procesy oraz wykorzystywane narzędzia.

Proponowane rozwiązania często wychodzą poza standardowy proces szkoleniowy i obejmują:

  • projektowanie komunikacji sprzedażowej, marketingowej i zarządczej
  • modyfikowanie lub integrowanie różnych procesów oraz tworzenie standardów
  • tworzenie aplikacji wspierających proces szkoleniowo-wdrożeniowy
  • zarzadzanie logistyką zmian wprowadzanych w organizacji
  • monitorowanie rezultatów metodami Success Case’s

Business Solutions

Budowa Biur Zarządzania Projektami

Nasze doświadczenie w budowie Biur Zarządzania Projektami wskazuje, że istnienie miejsca, które jest jednym źródłem prawdy nt. projektów staje się koniecznością w organizacji. PMO dokonują oceny projektów przed realizacją , a w trakcie projektów gromadzą dane i utrzymują tzw. pulpit menadżerski obrazujący stan realizacji projektów, zagrożenia i szanse. Biura wspierają również kierowników projektów, ustalając standardy zarządzania, prowadząc szkolenia, udzielając doraźnej pomocy np. przy planowaniu projektu, działaniach administracyjnych etc.. Inwestycja w Biuro Zarządzania Projektami i proces zarządzania portfelem projektów przynosi natychmiastowe korzyści w postaci optymalizacji portfela – zakończenia projektów nierentownych, wsparcia tych o wysokich priorytetach. W kolejnej perspektywie uporządkowany proces przyjmowania projektów do portfela i nadzorowania ich realizacji staje się głównym narzędziem realizacji strategii firmy.

Dowiedz się więcej

Wprowadzenie na rynek nowego produktu

Rynki komercyjne są w dużym stopniu uzależnione od „nowości”: Klient - zawsze szuka nowości dla zrealizowania indywidualnych potrzeb, oczywiście w najlepszej proporcji jakości do ceny. Producent – tworząc i prezentując swoje innowacje daje firmie podstawę do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Sprzedawca – zmotywowany posiadaniem w swojej ofercie nowych propozycji jest gotowy do zapewnienia sukcesu swojej firmie…, ale czy to wystarczy? Właśnie zapewnieniem wysokiej jakości wdrożenia wszystkich pozostałych aspektów decydujących o sukcesie komercyjnym wprowadzanego na rynek nowego produktu zajmuje się nasz zespół specjalistów. Rozpoczynając od wsparcia dot. badania rynku, analizy sprzedaży, poprzez kompleksowe szkolenia produktowe i sprzedażowe dla handlowców aż do wsparcia kadry managerskiej w ustalaniu programów motywacyjnych oraz wsparciu w regularnym cyklu planowania i kontroli sprzedaży Plan-Do-Review. Słowem pełen komplet działań wdrożeniowych zapewniających sukces nowego produktu na rynku.

Dowiedz się więcej

Budowa satysfakcji i zaangażowania pracowników

Polski pracownik jest jednym z najbardziej zestresowanych pracowników na tle Europy. Badania pokazują, że 40 % pracowników korporacji stwierdziło u siebie wypalenie zawodowe, planuje zmienić pracę w ciągu kolejnych trzech lat oraz uważa, że problem stresu nie jest właściwie rozwiązywany w ich miejscu pracy. Rozwiązanie, które opracowaliśmy ma stworzyć pracownikom przestrzeń do zwiększania swojej efektywności zawodowej i osobistej poprzez zwiększanie odporności i budowanie zaangażowania  oraz równowagi. Nasze rozwiązanie opieramy na modelu trzech komplementarnych wymiarów – JA (poczucie własnej wartości), MY (współpraca), TO (struktura). Dostarczamy narzędzie wspierające poszczególne wymiary.

Dowiedz się więcej

Przygotowanie załogi do zmiany w procesach restrukturyzacji

Zmiany obejmujące całą organizację są często złożonym i wieloetapowym procesem. Nowe Motywacje wspierają zmiany wewnętrzne w organizacjach nie tylko na poziomie realizacji warsztatów wdrożeniowych, ale przede wszystkim podczas: analizy i diagnozy sytuacji, planowania działań obejmujących całe piony lub całą organizację, konsultacji w trakcie wdrażania zmian, aż do delegowania ekspertów Nowych Motywacji do wsparcia pracowników HelpLine w danej zmianie. Wspieraliśmy firmy we wdrażaniu miedzy innymi nowej organizacji pracy oddziałów banku, nowych narzędzi zarządczych, wdrożeniach systemów rekrutacji, wdrożenia systemów ocen okresowych i rocznych czy też nowych standardów zarządzania (Zarządzanie Przez Cele).

Dowiedz się więcej

Budowa współpracy między działowej

Efektywna współpraca między działami w dużych organizacjach (w których pracowników liczy się nie tyle w dziesiątkach co w setkach i tysiącach) to zwykle duże wyzwanie dla Zarządu i kadry menedżerskiej Wewnętrzne struktury często samodzielnie wytwarzają normy i niepisane standardy funkcjonowania odrębne od stylów działania pozostałych jednostek. Ciężko wtedy o efekt synergii we współpracy, zdarza się że dobre praktyki pozostają w kompetencjach jednego pionu nie będąc rozpowszechnianymi na całą organizację, niekiedy pracownicy w różnych częściach organizacji pracują równolegle nad rozwiązaniami podobnych problemów, nie wiedząc o sobie wzajemnie. Tak szeroki kontekst tematu stanowi wyzwanie dla całej organizacji i rozwiązanie powinno być również planowane szeroko.

Dowiedz się więcej

Agresywne konkurowanie

Agresywne konkurowanie dotyczy wielu rynków, lecz w branży farmaceutycznej wydaje się być zjawiskiem szczególnie intensywnym i brutalnym. Duży producent farmaceutyczny, z którym współpracujemy doświadczył tego jakiś czas temu, jako lider swojego segmentu stanął przed wyzwaniem konkurowania z nowym graczem, który pojawił się na polskim rynku i wprowadził własne produkty konkurencyjne. Dodatkowo konkurent wybrał wyjątkowo agresywną strategię – porównywał swoje produkty z ofertą naszego Klienta starając się wprost podważać wartość sprawdzonych i bardzo cenionych leków, które na rynku są obecne od wielu lat. Nasz Klient musiał zmierzyć się z tym wyzwaniem i z jednej strony utrzymać przekonanie Klientów do jego produktów, a z drugiej działać w obszarze etyki biznesowej, z której firma ta słynęła i na której zbudowała podwaliny swojego sukcesu. Wprowadziliśmy wraz z nim efektywne rozwiązanie…

Dowiedz się więcej