Zarządzanie Kompetencjami

Cele główne programu:

 •  Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu projektowania systemów zarządzania przez kompetencje, a w szczególności budowania modeli kompetencyjnych, profili stanowiskowych i skal behawioralnych.
 • Stworzenie planu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przez kompetencje odpowiadającego na potrzeby biznesowe organizacji oraz kadry pracowniczej.

Dla kogo?:

 • Menedżerowie HR oraz osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w organizacji.
 • Osoby zarządzający programami talentowymi oraz modelem lub profilami kompetencji w organizacji.
 • HR Business Partnerzy poszukujący kompetencji i narzędzi w procesach zarządzania ludźmi.

Zarządzanie przez kompetencje a zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Czym jest kompetencja? Czym się różni od umiejętności, kwalifikacji, osobowości itd.
 • Zarządzanie oparte o kompetencje czy o wartości?
 • Model kompetencji ? moda czy potrzeba w organizacji? Czy i kiedy należy wdrażać ZPK w organizacji? Zagrożenia oraz mocne i słabe strony ZPK. Główne założenia ZPK

Budowa modelu kompetencji

 • Jak wyodrębnić grupy stanowiskowe?
 • Tworzenie profili kompetencyjnych
 • Najpopularniejsze predefiniowane katalogi kompetencji ? Schouten  & Nelissen Competence Model, model kompetencji McClelland i Boyatzis, Lominger
 • Kluczowe kompetencje w mojej organizacji a modele w innych firmach – zestawianie stworzony modeli z modelami w innych firmach

Diagnoza i ocena kompetencji

 • Specyfika różnych narzędzi diagnozy kompetencji (SOOP, 360 stopni, sesje AC/DC, testy kompetencyjne itd.) od strony  praktycznej (uzyskanych wyników ? trafność i rzetelność, kosztów, zaangażowania) i celów biznesowych
 • System okresowej oceny pracowniczej (SOOP) oparty o model kompetencji ? jak zbudować system, który będzie użytecznym narzędziem zarządczym
 • Wyniki diagnozy ? luki kompetencyjne i talenty, jak odczytywać wyniki indywidualne oraz przekazywać informacje zwrotną o ocenie

System oceny kompetencji a ocena zadań i kluczowych wskaźników efektywności

 • Jak zintegrować ZPK z MBO (Management by objectives) lub KPI?
 • Pułapki i dobre praktyki

 Wdrożenie modelu kompetencji w organizacji

 • Komunikacja zmian w organizacji
 • Plan implementacji modelu
 • Kwestie formalne związane z oceną kompetencji
 • Jak wdrożyć model kompetencji w organizacji/spółce, który narzuca centrala?

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.