Risk Management

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZISIEJSZYM BIZNESIE

Pomysł – plan – realizacja

Szybkie zmiany, danych zbyt dużo albo zbyt mało, decyzja goni decyzję… W takim „ryzykownym” środowisku dzisiaj działa biznes. Ryzyko to niepewność i nasz codzienny towarzysz w życiu biznesowym i prywatnym. Dostrzegamy je szczególnie, gdy podejmujemy decyzję i pojawia się kiedy decyzji… nie podejmujemy.

Najczęściej postrzegamy ryzyko jako zagrożenie, to prawda ale ryzyko bywa też szansą. Jak ograniczać zagrożenia i wykorzystywać szanse uczy usystematyzowane podejście. Zakłada ono, że ryzykiem trzeba zarządzać, bo skutki niezarządzania ryzykiem kosztują.

Zarządzanie ryzykiem to sztuka jego identyfikowania, oceny, planowania i wdrażania reakcji.

Narzędzia i techniki

 • Mapa Interesariuszy
 • Analiza PESTLE
 • Analiza SWOT
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Siatka prawdopodobieństwo-wpływ
 • Listy kontrolne
 • Diagramy przyczynowo-skutkowe
 • Wartość oczekiwana
 • Drzewa prawdopodobieństwa
 • Analiza wrażliwości

Co nas wyróżnia?

 • Opieramy się na pracy warsztatowej – na szkoleniach zachęcamy uczestników do testowania nowych umiejętności
 • Szczególną troską jest dla nas maksymalizacja transferu wiedzy ze szkolenia do codziennej praktyki zawodowej – dla wszystkich szkoleń proponujemy realizację zadań przed i po szkoleniowych
 • Wspieramy uczestników w rozwoju dając im to czego ich uczymy – każdy uczestnik szkoleń może kontaktować się drogą elektroniczną z trenerami w przypadku pytań związanych z wdrożeniem tematyki szkolenia w realność zawodową do 1 m-ca po szkoleniu

Szkolenie koncentruje się na rozwoju umiejętności stosowania narzędzi nowoczesnego Zarządzania Ryzykiem w pracy operacyjnej, projektowej i realizacji celów strategicznych. w szczególności uczy określenia

 • Celów, które są narażone na ryzyko
 • Ryzyk, ich przyczyn, zdarzeń i skutków
 • Oceny prawdopodobieństwa, wpływu i bliskości
 • Planowania i wdrażania reakcji na ryzyko
 • Budowania organizacji lub jej części, która świadomie wdraża i doskonali zarządzanie ryzykiem jako jedną z perspektyw podejmowania decyzji biznesowych.

Szkolenie skierowane jest do kierowników projektów i programów, menadżerów średniego i wyższego szczebla i każdego, kto potrzebuje zestawu spójnych reguł i zasad zarządzania ryzykiem. Nakierowane jest na przekazanie wiedzy i umiejętności oraz na zmianę postawy związanej z zarządzaniem niepewnością.

Zarządzanie ryzykiem krok po kroku

 • Zasady zarządzania ryzykiem
 • Angażowanie interesariuszy
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Komunikacja w zarządzaniu ryzykiem
 • Plany reakcji na ryzyko
 • Ocena scenariuszy i podejmowanie decyzji
 • Identyfikacja ryzyka
 • Skąd wiemy co może się przydarzyć – listy kontrolne

Narzędzia i dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem

 • Jak śledzić i kontrolować ryzyko – rejestr ryzyka, przykłady i dobre praktyki
 • Jak szacować ryzyko
 • Jak szacować skutki materializacji ryzyka
 • Ryzyko w szczególnych okolicznościach, czyli zarządzanie:
  • incydentem i i kryzysem
  • ryzykiem związanym z bezpieczeństwem pracownika
  • ryzykiem związanym z ochroną
  • ryzykiem finansowym
  • ryzykiem związanym z ochroną środowiska
  • ryzykiem związanym z reputacją
  • ryzykiem kontraktowym
 • Analiza PESTLE, SWOT, listy kontrolne
 • Drzewa prawdopodobieństwa, ocena ilościowa i jakościowa ryzyka
 • Profile ryzyka

Jak wdrożyć zarządzanie ryzykiem do rzeczywistości na swoim stanowisku i w firmie

 • Zarzadzanie ryzykiem jako element zarządzania zespołem i firmą
 • Najlepsze praktyki w zarządzaniu ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem – dostosowanie potrzeb: poziom strategiczny, poziom projektów, poziom codziennej działalności operacyjnej
 • Kto za co odpowiada? Role i kompetencje w zarzadzaniu ryzykiem
 • Pod jakimi warunkami zarządzanie ryzykiem może się udać?
 • Poziomy dojrzałości w zarządzaniu ryzykiem

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.