Motywowanie i Coaching Menedżerski

Dowiedz się Jak sprawić, by ludziom chciało się chciało chcieć?

 • Poznasz najnowsze wyniki badań dotyczących motywacji.
 • Nabędziesz wiedzę dotyczącą własnej motywacji i sposobu jej wykorzystania do pracy z zespołem.
 • Nabędziesz wiedzę związaną ze stosowaniem coachingu jako stylu zarządzania.
 • Nauczysz się prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikiem w stylu coachingowym.
 • Nauczysz się stosowania bardziej motywujących komunikatów w stosunku do swoich podwładnych.

Poznasz narzędzia 

 • Dekalog motywowania – co naprawdę motywuje ludzi.
 • Kotwice Karier Zawodowych Scheina.
 • GROW – struktura rozmowy coachingowej.

Co nas wyróżnia?

 • Opieramy się na pracy warsztatowej – na szkoleniach zachęcamy uczestników do testowania nowych umiejętności.
 • Szczególną troską jest dla nas maksymalizacja transferu wiedzy ze szkolenia do codziennej praktyki zawodowej – dla wszystkich szkoleń proponujemy realizację zadań przed i po szkoleniowych.
 • Wspieramy uczestników w rozwoju dając im to czego ich uczymy – każdy uczestnik szkoleń może kontaktować się drogą elektroniczną z trenerami w przypadku pytań związanych z wdrożeniem tematyki szkolenia w realność zawodową do 1 m-ca po szkoleniu.

Szkolenie koncentruje się na rozwoju umiejętności motywowania podwładnych oraz zastosowania narzędzi coachingowych w pracy menedżera.

Szkolenie dedykowane jest dla kadry kierowniczej – gwarantuje poznanie technik motywujących pracowników.

Czynniki motywujące i demotywujące pracowników

 • Gra “Fabryka kartek”.
 • Podsumowanie gry według wykresów – co mnie motywuje, co demotywuje?
 • Dwuczynnikowa teoria F. Herzberga – czynniki motywujące i czynniki higieny.
 • Automotywacja menedżera i jej wpływ na zaangażowanie zespołu.
 • Kwestionariusz “Kotwice Karier Zawodowych” Scheina – jak wygląda moja motywacja?
 • Analiza zespołu: jaką “kotwicę kariery” posiadają moi pracownicy? Jakie działania wobec nich podejmować by zwiększać ich motywację i zaangażowanie do pracy?
 • Dekalog motywowania – praca grupowa. Burza mózgów na temat sposobów motywowania pozafinansowego dostępnych dla menedżerów w ich realności zawodowej.
 • Siła motywująca komunikatów – prezentacja wyników badań.
 • Konstruktywna informacja zwrotna jako komunikat najsilniej motywujący pracownika.
 • Praca indywidualna: przygotowanie motywującej informacji zwrotnej do pracownika w oparciu o analizę codziennej pracy podwładnego.

Motywowanie bez kar i nagród – czy to w ogóle możliwe?

 • Fotografia dnia pracy – jakie techniki motywacyjne stosuję obecnie – autoanaliza.
 • Czy motywowanie bez kar i nagród jest możliwe? Wprowadzenie do motywacji 3.0.
 • Kiedy nagrody działają, a kiedy zabijają kreatywność?
 • Autonomia – mistrzostwo – cel – 3 warunki konieczne do pojawienia się automotywacji.
 • Dekalog motywowania pozaformalnego – jaki mam wpływ na motywację innych?

4 podejścia do budowania zaangażowania

 • Podejście siłowe. Techniki:
 • Zajmowanie stanowiska.
 • Ukierunkowywanie.
 • Podejście przekonywujące. Techniki:
 • Argumentacja.

Podejście wpływające. Techniki:

 • Aktywne słuchanie.
 • Docenianie.
 • Wpływanie na innych.

Podejście inspirujące. Techniki:

 • Kreowanie wizji.
 • Budowanie poczucia wspólnoty.
 • Podejmowanie pierwszych kroków.

Coaching menedżerski jako najbardziej zaawansowana forma motywacji

 • Definicja coachingu – operacyjny, rozwojowy, coaching jako styl zarządzania.
 • Korzyści i ograniczenia w pracy coachingowej z pracownikiem.
 • Struktura rozmowy coachingowej – elastyczne wykorzystanie metody GROW.
 • Osoba coacha a skuteczność coachingu.
 • Sprzeczności w byciu menedżerem i coachem.
 • Cechy i umiejętności coacha – co sprzyja, co zagraża?
 • Nawyki menedżera utrudniające stosowanie stylu coachingowego

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.