Zarządzanie Projektami

Celem kursu jest nauczenie uczestników jak w praktyczny sposób wykorzystać metody, techniki i narzędziami  stosowane w zarządzaniu projektami. Program szkolenia oparty jest o procesy zarządcze metodyki PRINCE2®, techniki rekomendowane przez International Project Management Association (IPMA) oraz inne, specyficzne metodyki i techniki branżowe, ale nakierowany jest na praktyczne sposoby i techniki zarządcze, możliwe do natychmiastowego wykorzystania w prowadzonych przez siebie przedsięwzięciach.

Efekty szkolenia

Uczestnik:

  • Określa cele projektu w kategoriach mierzalnych rezultatów
  • Dokonuje analizy interesariuszy projektu
  • Buduje zespół projektowy wskazując osoby ze środowiska projektu do pełnienia wskazanych w projekcie ról
  • Tworzy realny harmonogram realizacji projektu
  • Tworzy realny budżet działań projektowych
  • Przygotowuje wymaganą, adekwatną do skali i złożoności projektu dokumentację projektową
  • Dokonuje analizy ryzyk w projekcie
  • Zna zasady komunikacji i operacyjnego zarządzania projektem w tym analizy i raportowania stanu projektu

I. Wprowadzenie do zarządzania projektami – Czyli czym jest projekt – jak go rozumieć, analiza projektu – czyli skąd się biorą projekty i  po co je tworzymy  i realizujemy. Strategiczne i operacyjne parametry projektu, cykl życia projektu. Procesy zarządzania projektami.

II. Cele projektu – Trening zagadnień związanych z definiowaniem celów oraz kryteriów akceptacji. Warsztaty analityczne zastosowanie techniki diagramu problemów i drzewa celów. Techniki analizy celów projektu. Uzasadnienie biznesowe projektu. Macierz kompromisów projektowych wykorzystanie w projekcie celem określenia obszarów do negocjacji i tych obszarów, które są niezmienne.

III. Organizacja i komunikacja w projekcie – Przedstawienie zespołu projektowego, omówienie ról które można pełnić w zespole. Które z ról można połączyć, które powinny być niezależne i dlaczego. Różnice między rolami a stanowiskiem w organizacji stałej. Prezentacja możliwych struktur stałych vs struktura projektu, wady i zalety każdego z rozwiązań.  Potencjalne konflikty na poziomie punktów styków struktury stałej i projektowej oraz sposoby ich niwelowania i optymalizacji. Obszary kompetencji Kierownika Projektu. Warsztat budowania zespołu projektowego, budowa strategii zarządzania komunikacją w projekcie.

IV. Strategia zarządzania komunikacją – Czyli kto z kim, kiedy i w jaki sposób będzie się komunikował.

Budowanie planu komunikacji w projekcie, identyfikowanie interesariuszy i reguły komunikacyjne panujące w przedsięwzięciu. Warsztat tworzenia planu komunikacji.

V. Planowanie projektu – Czyli co jest do zrobienia, ile potrwa projekt, kiedy i kto się czym zajmie i ile będzie kosztować. Przedstawienie różnych technik planowania zakresu projektu. Trening technik planowania prac oraz wyłączeń z zakresu, jak również zależności punktów styku z innymi projektami. Opis produktu końcowego projektu, opisy produktów i kryteria jakości produktów. Szacowanie czasu trwania, szacowanie kosztów przedsięwzięcia, harmonogramowanie. Analiza finansowa projektu, elementy sterowania. Warsztat – analiza zakresu projektu, zestawienie planu projektu.

VI. Zarządzanie ryzykiem – Czyli co zrobić żeby zapobiec zagrożeniu lub wykorzystać szansę. Trening sposobów zarządzania ryzykiem w projekcie, strategie zarządzania ryzykiem, identyfikacja ryzyka, kategorie ryzyk, sposób szacowania ryzyka oraz reakcje na ryzyko które można zastosować. Warsztat zarządzania ryzykiem.

VII. Zarządzanie jakością – Czyli dlaczego jakość w projekcie jest ważna, jakiej jakości oczekujemy i czym dla nas jest jakość w projekcie.

Omówienie reguł zarządzania jakością w projekcie, określanie kryteriów jakości, opisów produktów, warunków akceptacji. Dostosowanie do standardów organizacyjnych, planowanie jakości oraz weryfikacja jakości podczas realizacji przedsięwzięcia.

VIII. Planowanie etapu projektu – czyli co w najbliższych dniach będzie się w projekcie działo i kto się czym zajmie.

Warsztat opracowania elementów związanych z planowaniem etapu, angażowanie zespołu w uszczegóławianie planu. Aktualizacja planu projektu oraz wykorzystanie i planowanie tolerancji dla etapu. Budowa macierzy odpowiedzialności dla zespołu za poszczególne pakiety prac. Delegowanie i odbiór zadań.

IX. Monitorowanie i raportowanie projektu – Czyli co robić żeby projekt był bezpiecznie realizowany.

Trening elementów sterowania projektem, system wczesnego ostrzegania przed problemami opóźnień, niewłaściwej jakości czy przekroczenia budżetu lub zakresu. Wskazanie narzędzi do monitorowania do właściwych poziomów zarządczych, istotnych informacji, opracowanie metod kontroli i sprawozdawczości w projekcie.

X. Zarządzanie zmianą – Czy co robić gdy plan się zmienia, zmienił lub powinien zmienić. Omówienie kwestii związanych z planowanymi i nieplanowanymi zmianami w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Przećwiczenia procedur zarządzania zmianą. System zgłaszania, monitorowania i zatwierdzania zmian przez właściwe szczeble zarządcze w projekcie. Mechanizmy zapobiegające niekontrolowanym zmianom w projekcie np. tzw. pełzanie zakresu.

XI. Zamykanie projektu i gromadzenie doświadczeń – Czyli dlaczego zamyka się projekty i że zarówno na dobrych praktykach jak i na błędach możemy się czegoś nauczyć.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.