Zarządzenie Projektami Badawczo Rozwojowymi (B+R)

Badania i Rozwój, które stwarzają firmom zdolność do wdrażania nowych produktów oraz innowacyjnych technologii stanowią o przewadze konkurencyjnej. Sprawne zarządzanie przedsięwzięciami w tym obszarze pozwala ograniczyć ryzyko nietrafionych inwestycji w badania i rozwój.

Projekty B+R związane z wytworzeniem nowych technologii i produktów mają swoją specyfikę – należy nałożyć zarządczą strukturę na materię, która z założenia jest trudna do zdefiniowania, bo jeszcze nie istnieje. Ograniczeniem tej niepewności jest więc systemowe podejście do identyfikacji projektu i jego kategoryzacji. Czy mamy do czynienia z modyfikacją istniejących technologii, czy wkraczamy na ziemię zupełnie nieznaną? Czy potrafimy zdefiniować rezultat projektu, czy znamy tylko wymagania potencjalnego klienta? A może wręcz odwrotnie mamy ideę i należy znaleźć klienta?

Szereg pytań stoi przed zarządzającymi projektami B+R. Metoda zarządzania projektem powinna stanowić dobrze wyważony środek pomiędzy kontrolą uzasadnienia biznesowego projektu a kreatywnością i niepewnością związaną z innowacyjnymi metodami, technologiami i produktami.

Warsztat Zarządzania Projektami B+R przygotowuje więc do właściwej oceny projektu pod kątem specyficznych parametrów projektu B+R takich jak innowacyjność, technologia, złożoność, tempo, poziom ryzyka, koszt. W oparciu o model oceny wybierana jest metoda zarządzania i dostosowane narzędzia oraz techniki. Trenowane są kolejne kroki procesu: od zbudowania uzasadnienia projektu, opisu produktu lub metod, dobór zespołu, oceny ryzyka, tworzenia harmonogramów projektu w niepewnym środowisku, aż po wybór metody realizacji. Omawiane są dobre praktyki i błędy w zarządzaniu dostawcami zewnętrznymi jak również organizowaniu prac własnych zespołów.

Program warsztatów został stworzony przez praktyków i dla praktyków – dla przedsiębiorstw realizujących prace B+R, placówek badawczych, nowych przedsięwzięć (Start Up). Oparty jest o praktyczne przypadki z firm farmaceutycznych, energetycznych, produkcyjnych. Cały warsztat realizowany jest z perspektywy charakterystycznej dla projektów innowacyjnych iteracyjności i elastycznego podejścia.

Zakres i specyfika tego szkolenia oparta jest o „dobre praktyki” zarządzania projektami B+R, określone w wytycznych takich metodyk i systemów jak (IPMA, PMBoK, PRINCE2) w połączeniu z charakterystycznymi dla projektów B+R metodykami adaptacyjnymi z rodziny Agile. Połączenie tych podejść zapewnia synergię w zarządzaniu projektem w obszarach biznesowym i rozwojowym oraz  stwarza efektywne narzędzia kontrolowania przedsięwzięć w niepewnym i zmiennym środowisku Badań i Rozwoju.

Proces

  • Badanie ankietowe (ankieta on-line sprawdzająca poziom wyjściowy wiedzy i potrzeby grupy)
  • Dostosowanie programu i studiów przypadku
  • Warsztat zarządzania projektami B+R (2 dni)
  • Zadanie wdrożeniowe – uzgodnione z Uczestnika zastosowanie wybranych elementów szkolenia w praktyce
  • Warsztaty Follow-up (1 dzień) – podsumowanie efektów zadania wdrożeniowego

Doświadczene

Prowadziliśmy szkolenia o tej tematyce dla:

  • EDF Polska
  • Can Pack
  • Centrum Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • European Silicon (Grupa Huta Łaziska S.A.)
;