Zarządzanie projektami
inwestycyjnymi

Projekty inwestycyjne cechują się dwoma aspektami, które wyróżnia je od innych przedsięwzięć. Po pierwsze związane są z dużym poziomem wydatków, a więc i wymagają większej kontroli nad zakresem, harmonogramem oraz budżetem.

Po drugie są rozpoczynane z wizją określonego zysku (szerzej – korzyści) i obowiązkiem władz w projekcie jest dobre określenie poziomu korzyści a następnie podejmowanie takich decyzji, aby mogły być one dostarczone. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi metodami, technikami i narzędziami zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Program szkolenia oparty jest doświadczenie trenerów-konsultantów, praktyków zarządzania oraz o procesy zarządcze metodyki wiodących metodyk i podejść do projektów inwestycyjnych takich jak PRINCE2®, PMI i IPMA.

Opis szkolenia

Kurs przeprowadzany jest w formie interaktywnych warsztatów poprzedzonych krótkimi prezentacjami wprowadzającymi w kolejne elementy metodyki i technik zarządzania projektem, podczas których uczestnicy w grupach opracowują praktyczne zagadnienia związane z tematyką kursu. Kurs oparty jest o zespołową pracę nad studiami przypadków.

Dzięki temu uczestnicy są w stanie prześledzić oraz samodzielnie wykonać zadania związane z analizą i planowaniem projektu w tym: opisanie uzasadnienia biznesowego projektu, zbudowanie zespołu zarządzania projektem, wykonanie analizy środowiska i analizy udziałowców projektu, przeprowadzenie analizy problemu i celów projektu, wykonanie analizy ryzyka, diagramu następstw produktów, diagramu sieciowego, wyznaczenie ścieżki krytycznej, podział zakresu na pakiety prac, zbilansowanie zasobów, monitorowanie i kontrolowanie prac w projektach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Określać cele projektu w kategoriach mierzalnych rezultatów
 • Dokonywać analizy interesariuszy projektu
 • Budować zespół projektowy wskazując osoby ze środowiska projektu do pełnienia wskazanych w projekcie ról
 • Tworzyć realny harmonogram realizacji projektu
 • Tworzyć realny budżet działań projektowych
 • Przygotować wymaganą, adekwatną do skali i złożoności projektu dokumentację projektową
 • Dokonywać analizy ryzyk w projekcie

Program szkoleń

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Warsztaty analizy projektu
 • Cykl życia projektu
 • Planowanie zakresu projektu
 • Warsztaty planistyczne
 • Planowanie projektu
 • Budżetowanie projektu
 • Warsztaty planistyczne
 • Komunikacja w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zakresem etapu
 • Operacyjne zarządzanie projektem
;