Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Dzięki treningowi będziesz podejmować lepsze decyzje w złożonym środowisku oraz angażować interesariuszy do wspierania Twoich inicjatyw.

Opis szkolenia

W roku 1472 najlepsza biblioteka uniwersytecka na świecie w Queens College w Cambridge miała w posiadaniu 199 książek. Jedna osoba była więc w stanie przeczytać cały ten księgozbiór. Dzisiaj rokrocznie drukuje się na świecie około 300 tysięcy nowych tytułów, a każdy z nas wchłania średnio około 100 500 słów rocznie – 3,5 razy więcej niż w roku 1980 .[1]

Świat staje się coraz bardziej złożony i zmienny, a środowiska pracy  współzależne. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji staje się tym samym jeszcze większym wyzwaniem niż dotychczas.

Wobec olbrzymiej ilości informacji, do których mamy dostęp, kluczową rolę odgrywa umiejętność ich oceny pod względem istotności oraz wiarygodności – oddzielania informacyjnego „ziarna od plew”. Samo racjonalne wykorzystanie narzędzi i algorytmów w rozwiązywaniu problemów nie jest już wystarczające.

Koniecznością staje się zrozumienie potrzeb i umiejętne  angażowanie interesariuszy, na których będzie miało wpływ rozwiązanie. To oni mogą skutecznie wesprzeć Twoją inicjatywę lub ją zablokować, niezależnie od korzyści, jakie mogłaby przynieść.

Dlatego szkolenie „Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji” łączy w sobie aspekty procesowe i narzędziowe oraz „miękkie” – psychologiczne. Na zajęciach poznasz nowoczesne ujęcie procesu rozwiązywania problemów uwzględniające m.in. gromadzenie i selekcję informacji oraz zarządzanie środowiskiem problemu. W każdym z etapów przećwiczysz praktyczne narzędzia, z wykorzystaniem biznesowych case studies. Będziesz miał okazję oswoić się z sytuacjami złożoności i nieokreśloności, rozwiniesz dociekliwość, kreatywność i siłę wpływu. Poznasz swój styl podejmowania decyzji i zdefiniujesz co warto zmienić w swoich postawach i zachowaniach, żeby skutecznie rozwiązywać problemy.

Poszczególne elementy szkolenia zostały skomponowane tak, aby zmaksymalizować ostateczny efekt w postaci wyższej jakości podejmowanych decyzji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Precyzyjnie opisywać co jest problemem, co jest przyczyną, co skutkiem, a co oceną
 • Określić, kto powinien być zaangażowany w rozwiązanie problemu i jak angażować interesariuszy
 • Wyodrębnić prawdziwą przyczynę problemu oraz wygenerować kreatywne rozwiązania
 • Podejmować i wdrażać decyzje – wybrać najlepszą alternatywę, zaprezentować ją oraz skutecznie wdrożyć w życie
 • Korzystać z narzędzi analitycznych: Mapa Interesariuszy, Macierz RACI, Drzewo Problemów – Drzewo Celów; Analiza przyczyn 5 x why; Oś czasu, Diagram Ishikawy
 • Wykorzystywać techniki kreatywne: technika kuli śnieżnej, „Random Word”, Burza Mózgów
 • Stosować techniki oceny alternatyw: Diagram Pareto Lorenza, Drzewo Prawdopodobieństwa; Analiza Wielokryterialna, Analiza Wrażliwości

[1] Źródło: Eryk Mistewicz, „Marketing narracyjny”, za www.psychologia-społeczna.pl

Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, peer-coaching, indywidualne studia przypadków oraz action plan.

Pre-work

 • Wypełnij kwestionariusz stylów podejmowania decyzji on-line

Dzień 1

 • Cztery style podejmowania decyzji
 • 7 kroków w procesie Problem Solving & Decision Making
 • Czym jest problem, a czym jego objawy?
 • Gromadzenie danych – jak wyselekcjonować istotne informacje?
 • Wybór właściwego problemu, którym należy się zająć – pułapki pójścia na skróty
 • Interesariusze: ocena ich nastawienia do rozwiązania problemu i siły wpływu.
 • Proces zarządzania interesariuszami: kontekst, identyfikacja, ocena, strategie
 • Typowe strategie angażowania interesariuszy
 • Budowanie zespołu rozwiązującego problem, angażowanie zespołu
 • „Definicja problemu”  – nie tak oczywista, jak się wydaje
 • Analizowanie przyczyn problemu oraz identyfikowanie przyczyny źródłowej.

Zadanie domowe – przygotowanie do drugiego dnia szkolenia:

 • Określ cele rozwojowe: wzmacnianie wybranego stylu podejmowania decyzji

Dzień 2

 • Projektowanie i wybór rozwiązań – jak wyjść poza utarte ścieżki i unikać pułapek?
 • Heurystyki twórcze w generowaniu rozwiązań
 • Procesy podejmowania decyzji w praktyce.
 • Analiza alternatyw i wybór właściwej opcji
 • Identyfikacja i ocena ryzyk związanych z decyzją.
 • Quick Wins jako sposób na uzyskanie wsparcia rozwiązania
 • Metodyki wspierające wdrożenie rozwiązania
 • Jak postępować pod wdrożeniu rozwiązania problemu – co działa, co można poprawić, jak to zrobić

Zadanie wdrożeniowe

 • Zastosowanie poznanych technik w rozwiązaniu rzeczywistego problemu.
 • Ocena postępu w pracy nad optymalnym stylem decyzyjnym