Myślenie strategiczne

Książki są pełne opisów genialnych strategii i wizjonerów takich jak Steve Jobs czy Mark Zuckenberg. To świecznik, ale oprócz nich są przykłady setek i tysięcy menadżerów, którzy osiągnęli sukces nie tylko dzięki błyskotliwym wizjom, ale precyzyjnie określonym celom i konsekwentnie realizowanym planom. Nauczymy Cię jak spojrzeć na swoją firmę/dział ze strategicznej perspektywy skupiając się na określeniu długofalowej wizji i sposobach jej osiągnięcia.

Opis szkolenia

Potrafisz kierować zespołem i doprowadzać do końca większe i mniejsze przedsięwzięcia. Teraz jednak masz (sam albo jako członek zespołu) wyznaczyć kierunek, w którym podążać będzie Twoja firma prze kolejnych kilka lat. Rozwój firmy, czy utrzymanie pozycji, koncentracja na własnych mocnych stronach czy ryzykowne inwestycje w nieznane, atakować czy bronić? Perspektywa tych pytań to coś innego niż codzienność, którą poznałeś dobrze w ciągu ostatnich lat..

Aby wyznaczać kierunki organizacji i przekazać wizję przyszłości swoim ludziom tak, by poszli za Tobą, potrzebujesz nowych umiejętności i narzędzi menadżerskich. Myślenie strategiczne to budowanie misji i wizji przyszłej organizacji jednak mocno osadzonej w realiach środowiska i zwymiarowanej twardymi wskaźnikami dla osiąganych celów Cechy lidera i umiejętności przywódcze łączą się tu z analitycznym warsztatem menadżerskim.

Strategia to nie tylko wizjonerstwo i kreatywne pomysły, ale i twarde realia i wskaźniki. Jako menedżer wyższego szczebla będziesz odpowiedzialny za decyzje, czy i jak Twoja firma zmieni się w przeciągu najbliższych lat reagując na zmiany otoczenia, wykorzystując rynkowe szanse i reagując na zagrożenia.

Będąc uczestnikiem treningu poznasz zarówno narzędzia analizy i planowania strategicznego jak również będziesz trenował umiejętności i postawy charakteryzujące przewódcę i lidera. Nauczysz się jak określić, zwymiarować cele strategiczne oraz jak przekazać je w sposób spójny z wizja i misją firmy osobom, które realizować będą poszczególne inicjatywy zgodnie z wyznaczonym przez Ciebie kierunkiem.

Po ukończeniu treningu uczestnicy będą umieli:

 • Dokonywać analiz strategicznych kalkulując korzyści, koszty i ryzyko
 • Definiować i wymiarować cele strategiczne
 • Identyfikować inicjatywy prowadzące do wdrożenia strategii
 • Tworzyć plany wdrożenia strategii
 • Przewodzić zmianie oraz identyfikować i angażować odpowiednich interesariuszy w sposób zapewniający przeprowadzenie zmiany
 • Delegować odpowiedzialność za działania operacyjne odpowiednio motywując osoby za nie odpowiedzialne
 • Na podstawie dostępnych danych podejmować decyzje w sposób optymalny wskazując działania mające największy wpływ na osiąganie założonych celów strategicznych
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, peer-coaching, indywidualne studia przypadków oraz action plan.

Pre-work

 • Wypełnij ankietę online badającą Twoje potrzeby w zakresie narzędzi i myślenia strategicznego
 • Określ zadania związane z planowaniem strategicznym i realizacją zadań strategicznych w perspektywie krótko, średnio i długookresowej
 • Zapoznaj się z pigułką wiedzy na temat myślenia strategicznego i narzędzi analizy strategicznej

Dzień 1

 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Zasady określania celów i wskaźników strategicznych (KPI)
 • Związek między strategią a misją i wizją firmy
 • Zarządzanie strategiczne a zarządzanie portfelem, programem i projektami
 • Techniki analizy strategicznej (SWOT, BMC, analiza ilościowa i jakościowa ryzyka) jako droga poszukiwania równowagi między kosztami, korzyściami a ryzykiem w perspektywie strategicznej
 • Role w zarządzaniu strategicznym
 • Planowanie strategiczne jako realizacja wizji przyszłej organizacji

Dzień 2

 • Definiowanie modelu docelowego organizacji
 • Planowanie dochodzenia do modelu docelowego w transzach
 • Weryfikacja korzyści
 • Przewodzenie zmianie
 • Zasady delegowania odpowiedzialności operacyjnej
 • Weryfikacja strategii
 • Podejmowanie decyzji strategicznych w cyklu transformacji – rola pulpitu menadżerskiego jako źródła danych
 • Określenie i omówienie zakresu zadania wdrożeniowego

Zadanie wdrożeniowe

 • Przeprowadź uzgodnione podczas treningu działania związane analizą i planowaniem strategicznym
 • Przeprowadź w swoim zespole warsztaty strategiczne. Określ lub zweryfikuj cele do osiągnięcia w perspektywie krótko, średnio i długookresowej. Stwórz hierarchię celów i deleguj ich operacyjną realizację na podległy Ci poziom organizacyjny.

Follow-Up (1 dzień)

 • Podczas warsztatów follow-up przedstaw wyniki zadania wdrożeniowego
 • Omów z konsultantami przeprowadzoną analizę oraz sposób jej wdrożenia w Twojej organizacji.
 • Zwróć uwagę na elementy treningu, których wdrożenie przebiegło bez przeszkód oraz te, które Tobie lub Twojemu zespołowi sprawiły trudność.