Angażowanie interesariuszy

Kim jest Interesariusz? To słowo zrobiło biznesową karierę. Jest nim każdy kto w jakimkolwiek stopniu uczestniczy w naszych działaniach albo kogo dotyczy ich rezultat. Wśród przyczyn porażek biznesowych coraz częściej wymieniane jest brak dobrego zarządzania potrzebami zainteresowanych stron. Kto konkretnie może być naszym interesariuszem?  Może nim być nasz szef, albo kolega z projektu, jest nim na pewno ostateczny użytkownik naszego działania czyli klient zewnętrzny lub wewnętrzny, w niektórych sytuacjach są to związki zawodowe, nasi sąsiedzi albo organizacje polityczne. Niezależnie tego czy działasz na skalę makro czy mikro masz do czynienia z interesariuszami i koniecznym warunkiem sukcesu jest umiejętność zarządzania relacjami z nimi.

Opis szkolenia

Szkolenie to dwudniowy intensywny warsztat oparty o biznesowe studia przypadków. Interaktywna forma pracy, wykorzystanie praktycznych technik i uporządkowanego procesu zarządzania interesariuszami daje uczestnikom praktyczne narzędzie do identyfikacji interesariuszy, oceny ich wpływu i metod angażowania. Celem jest przede wszystkim zwiększenie szansy na sukces w biznesie. Prawidłowo zaangażowani interesariusze wspierają działania, brak zarządzania interesariuszami to znaczne źródło ryzyka.

W trakcie szkolenia poznasz więc

 • Proces zarządzania interesariuszami
 • Techniki i narzędzia wykorzystywane do identyfikacji, oceny i planowania działań
 • Skuteczne metody angażowania interesariuszy

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Zidentyfikować interesariuszy każdego procesu, projektu, zadania
 • Stosować techniki oceny nastawienia i wpływu interesariuszy
 • Przygotować skuteczne strategie angażowania interesariuszy
 • Pozyskiwać dodatkowe informacje
 • Poszukiwać rozwiązań w sytuacjach trudnych metodą interwizji grupowej
 • Planować swoje interwencje wobec interesariuszy
Program szkolenia

Pre-work

 • Zapoznaj się z materiałem: Definiowanie interesariuszy i konteksty występowania
 • Wypełnij arkusza autoanalizy: interesariusze w moim projekcie
 • Opisz przykład trudnej sytuacje w angażowaniu interesariuszy

Dzień 1

 • Zarządzanie interesariuszami
 • Identyfikacja interesariuszy – poszerzanie spojrzenia
 • Źródła informacji nt. interesariuszy. Analiza środowiska i techniki: PESTLE oraz POTI
 • Ocena interesariuszy: potrzeby oraz intencje deklarowane i ukryte
 • Techniki pozyskiwania wiedzy o interesariuszach: grupowe generowanie hipotez, wywiad ustrukturyzowany, ocena wymagań
 • Budowanie i wzmacnianie relacji
 • Wzór na zaufanie – jak budować i zwiększać zaufanie z interesariuszami
 • Trening pozyskiwania informacji: case study, symulacje, ćwiczenia w parach
 • Ocena nastawienia interesariuszy: kryteria i skale nastawienia
 • Mapa Interesariuszy: graficzna prezentacja stanu AS IS

Zadanie domowe – przygotowanie do drugiego dnia szkolenia:

 • Obejrzyj materiał wideo nt. segmentowania interesariuszy ze względu na zaangażowanie.
 • Postaw sobie cele treningowe na II dzień

Dzień 2

 • Zarządzanie interesariuszami jako element zarządzania ryzykiem
 • Relacje pożądane versus realne: analiza luk w matrycy zaangażowania
 • Strategie angażowania
  • Strategie Komunikacji
  • Strategia Partycypacji
  • Strategia Dominacji
 • Macierz RACI i plan komunikacji
 • Trening zachowań w sytuacjach trudnych – interwizja grupowa
 • Trening działań wobec interesariuszy
  • Angażowanie i kontraktowanie
  • Przekonywanie do rozwiązania
  • Angażowanie w trakcie działania
  • Angażowanie w utrzymanie rezultatu

Zadanie wdrożeniowe

 • Zbuduj mapę interesariuszy wykorzystując minimum 2 metody pogłębiania wiedzy o interesariuszach
 • Przeprowadź 2 rozmowy zgodne z planem komunikacji
 • Dokonaj samooceny po rozmowach wg arkusza samooceny wpływu