Key Stones

Key Stones to zbiór 18 kluczowych obszarów kompetencji, które stanowią bazę umiejętności dla stanowisk kierowniczych i liderskich.

„Keystone” w architekturze to kamień w kształcie klina umieszczany na wierzchołku łuku sklepienia. Jest to ostatni element konstrukcyjny, który dzięki swej pozycji blokuje wszystkie pozostałe kamienie i to właśnie dzięki niemu sklepienie utrzymuje ciężar kolejnego piętra.

KeyStones zostały wyodrębnione na podstawie badań naszego holenderskiego partnera – Schouten Global.
Badania przeprowadzono na ponad 20 000 menedżerów w celu wyodrębnienia kluczowych kompetencji liderskich i osobistych niezbędnych we współczesnych organizacjach. Pogrupowaliśmy je w 6 kategorii: Zarządzanie Sobą, Zarządzanie Zespołem, Zarządzanie Zmianą, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Relacjami oraz Zarzadzanie Relacjami z Klientem.

Propozycja szkoleń opartych o Keystones’y to pakiet bazowych, najbardziej przydatnych i najpełniej przekładających się na sukces biznesowy szkoleń doskonalących kompetencje pracowników współczesnych organizacji.

Zarządzanie
sobą
Zarządzanie
zespołem
Zarządzanie
zmianą
Zarządzanie
projektami
Zarządzenie
relacjami
z klientem
Zarządzanie
relacjami

Efektywność przywódcza

Co robią najlepsi menedżerowie na świecie? Jak angażują ludzi wokół celów? W jaki sposób przekładają zaangażowanie na wyniki? Aby być efektywnym menedżerem w zmiennym środowisku pracy, nie wystarczy sprawnie zarządzać zadaniami, potrzebny jest również autorytet szefa zbudowany wokół marki osobistej lidera oraz umiejętność angażowania ludzi wokół realizowanych celów. Podczas szkolenia zapoznasz się z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania oraz wynikami badań Instytutu Gallupa w obszarze działań najskuteczniejszych menedżerów na świecie. Będziesz mieć okazję do świadomego budowania swojej marki osobistej jako lidera, a także rozwiniesz kluczowe umiejętności tj. przedstawianie swojej wizji i formułowanie oczekiwań, kontraktowanie celów i ich egzekwowanie, budowanie zaangażowania pracowników oraz wywieranie wpływu w trudnych sytuacjach menedżerskich. W każdym z etapów szkolenia przećwiczysz praktyczne narzędzia, z wykorzystaniem biznesowych case studies, otrzymasz informację zwrotną od innych uczestników i trenera i dzięki temu zbudujesz nowe nawyki menedżerskie.

Zarządzanie zespołem

Zespół nie jest jedynie jednym z zasobów którymi szef zarządza – często stanowi kluczowy czynnik wpływający na biznesowy sukces lub porażkę. Zaangażowanie pracowników i ich poczucie wewnętrznej spójności jako grupy, często przekładają się na ogólna efektywność i wspierają działanie jednostek zwłaszcza w sytuacjach presji. Szkolenie „Zarządzanie Zespołem” definiuje rolę szefa w konstytuowaniu tej spójności. Podpowiada jak powinien działać, aby pracownicy często dysponujący coraz większą wiedzą specjalistyczną i ogólną, posługujący się coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami i pracujący w dużym stresie czasowym chcieli współtworzyć byt określany mianem „zespołu”.

Kompetencje coachingowe

„Mamy różne poglądy, odmienną pracę, inne zadania. Lecz kiedy się nad tym zastanowić, jest jedna rzecz wspólna dla całej organizacji – człowiek”. Thomas Watson To właśnie z tym człowiekiem, jako menedżer spotykasz się w swojej pracy na co dzień, organizując mu zadania, rozliczając z efektów wykonanej pracy. Ale poza zadaniami, spotykasz w tym człowieku – twoim pracowniku – coś jeszcze. Jego potencjał, poziom zaangażowania, szczególne umiejętności i talenty, które pozwalają mu być skutecznym w podejmowanych zadaniach. Jako menedżer dostałeś przywilej, by z wszystkich tych zasobów korzystać, rozwijać je i udoskonalać. Jako menedżer – coach – będziesz wiedział jak to robić. Podczas szkolenia rozwiniesz swoje umiejętności jako menedżera – coacha, który w codziennej pracy prowadzi ludzi i wspiera ich w osiąganiu celów biznesowych. Poznasz skuteczne narzędzia coachingowe, które rozwiną twoich podwładnych, wydobędą z nich drzemiący potencjał, wzmocnisz działania budujące w pracownikach postawę samodzielności oraz odpowiedzialności za realizowane zadania. Doświadczysz jak prowadzić rozmowy w sytuacjach pojawiającego się oporu czy kryzysu, jak przełamywać zaistniały impas, by ostatecznie zbudować zaangażowanie pracownika i rozbudzić w nim chęć do działania. Na każdym z etapów szkolenia, przećwiczysz praktyczne narzędzia w oparciu o własne sytuacje z realności zawodowej, zbierzesz garść pomysłów, jakie działania podejmować, by pracować z ludźmi efektywnie, w duchu koncentracji na osiąganiu wyznaczonych celów.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Dzięki treningowi będziesz podejmować lepsze decyzje w złożonym środowisku oraz angażować interesariuszy do wspierania Twoich inicjatyw. Świat staje się coraz bardziej złożony i zmienny, a środowiska pracy współzależne. Dlatego samo racjonalne wykorzystanie narzędzi i algorytmów w rozwiązywaniu problemów nie jest już wystarczające. Nowym wyzwaniem jest oddzielanie informacyjnego „ziarna od plew”, wobec olbrzymiej ilości informacji, do których mamy dostęp. Ponadto koniecznością staje się umiejętne angażowanie interesariuszy: mogą oni skutecznie wesprzeć Twoją inicjatywę lub też ją zablokować. Szkolenie „Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji” odpowiada na to zapotrzebowanie. Na zajęciach poznasz nowoczesne ujęcie procesu rozwiązywania problemów uwzględniające m.in. gromadzenie i selekcję informacji oraz zarządzanie środowiskiem problemu. W każdym z etapów przećwiczysz praktyczne narzędzia, z wykorzystaniem biznesowych case studies. Będziesz miał okazję oswoić się z sytuacjami złożoności i nieokreśloności, rozwiniesz dociekliwość, kreatywność i siłę wpływu. Poznasz swój styl podejmowania decyzji i zdefiniujesz co warto zmienić w swoich postawach i zachowaniach, żeby skutecznie rozwiązywać problemy.

Angażowanie interesariuszy

Interesariuszem jest nim każdy, kto w jakimkolwiek stopniu uczestniczy w naszych działaniach albo kogo dotyczy ich rezultat. Wśród przyczyn porażek biznesowych coraz częściej wymieniane jest brak dobrego zarządzania potrzebami zainteresowanych stron. Kto konkretnie może być naszym interesariuszem? Może nim być nasz szef, albo kolega z projektu, jest nim na pewno ostateczny użytkownik naszego działania czyli klient zewnętrzny lub wewnętrzny, w niektórych sytuacjach są to związki zawodowe, nasi sąsiedzi albo organizacje polityczne. Niezależnie tego czy działasz na skalę makro czy mikro masz do czynienia z interesariuszami i koniecznym warunkiem sukcesu jest umiejętność zarządzania relacjami z nimi. W trakcie szkolenia poznasz więc • Proces zarządzania interesariuszami • Techniki i narzędzia wykorzystywane do identyfikacji, oceny i planowania działań • Skuteczne metody angażowania interesariuszy

Zarządzanie projektami

Wprowadzanie zmiany może się odbywać bez istotnych zaburzeń dla organizacji, z pełną kontrolą harmonogramu, kosztów i osiąganych rezultatów. Wykorzystanie metodyk projektowych wspiera planowanie, organizowanie i osiąganie założonych rezultatów w zgodzie z harmonogramem i budżetem. Praktyczny warsztat, który pozwoli zmierzyć się z rzeczywistymi sytuacjami projektowymi w symulowanym środowisku dostarczy Ci wiedzy i narzędzi, które zmienią Twój sposób postrzegania projektów.

Wywieranie wpływu

O wywieraniu wpływu napisano już wiele. Jedni twierdzą, że chęć wywierania wpływu na innych, obnaża nasze zapędy manipulacyjne. Inni z kolei mówią, że prawdziwe wywieranie wpływu ma dobre intencje i nie tworzy zagrożenia dla rozmówcy. Niezależnie od tego, jak patrzysz na wywieranie wpływu na innych, umiejętności z nim związane będą Ci potrzebne w każdej pracy związanej z ludźmi. Nie da się funkcjonować w relacji z drugim człowiekiem, nie wywierając na niego żadnego wpływu. Można za to, jak wszystko inne, wywierać wpływ lepiej lub gorzej. Jeśli chcesz nauczyć się wywierać wpływ w sposób, który Ciebie będzie wspierał w osiąganiu celów, rozmówcy pozostawi swobodę ostatecznej decyzji, a jednocześnie zachowa waszą dobrą relację, a nawet pozwoli ją lepiej zbudować – to to szkolenie jest dla Ciebie.

Zarządzanie zmianą

Umiejętne przeprowadzenie pracowników przez okres zmiany z zadbaniem o realizację celów biznesowych, wydaje się jedną z bazowych umiejętności współczesnego menedżera. Szkolenie bazuje na studium przypadku opisującym zmianę organizacyjną w dużej organizacji. Uczestnicy towarzysząc zmianie, przechodzą wszystkie etapy zmiany: rozmrożenie / reagowanie na zmianę / zamrożenie. Poznając kluczowe wyzwania i zadania stojące przed szefem na każdym z etapów, uczą się identyfikowania działań wspierających efektywne zarządzanie w zmianie. Ćwiczone są kluczowe umiejętności niezbędne do zarządzania zmianą w podległym zespole i wspierające pracowników.

Myślenie strategiczne

Potrafisz kierować zespołem i doprowadzać do końca większe i mniejsze przedsięwzięcia. Teraz jednak masz wyznaczyć kierunek, w którym podążać będzie Twoja firma/dział prze kolejnych kilka lat. Rozwój firmy, czy utrzymanie pozycji, koncentracja na własnych mocnych stronach czy ryzykowne inwestycje w nieznane, atakować czy bronić? Będąc uczestnikiem treningu poznasz zarówno narzędzia analizy i planowania strategicznego jak również będziesz trenował umiejętności i postawy charakteryzujące przewódcę i lidera. Nauczysz się jak określić, zwymiarować cele strategiczne oraz jak przekazać je w sposób spójny z wizją i misją firmy osobom, które realizować będą poszczególne inicjatywy zgodnie z wyznaczonym przez Ciebie kierunkiem.

Efektywność osobista

Dzięki szkoleniu optymalnie wykorzystasz swój potencjał: skoncentrujesz się na wizji i wartościach, lepiej poznasz własne zasoby i zastosujesz sposoby radzenia sobie z przeszkodami. Najnowsze badania przeprowadzone na Ball State University oraz Saint Louis University pokazują, że utrzymywanie sztywnej granicy nie pomaga w budowaniu dobrego samopoczucia i wydajności. Wręcz przeciwnie. Jest źródłem nieefektywności, konfliktów i stresu. Zamiast zostawiać pracę w biurze, a dom poza pracą, lepiej zintegrować role życiowe i zadania. Pozwala to na uwolnienie naszych zasobów poznawczych, buduje lepszą koncentrację w trakcie realizacji zadań oraz wzmacnia wiarę w swoje siły. Jednakże koniecznym warunkiem tej integracji jest głęboka świadomość swoich aspiracji i wartości, osobistych talentów, a także budowanie odporności psychicznej wobec przeciwności. Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdiagnozujesz elementy wpływające na Twoją motywację oraz efektywność. Zrozumiesz swoje schematy podejmowania decyzji oraz działania i zweryfikujesz je. Dowiesz się też kiedy osiągasz stan flow.

Zarządzanie czasem

Zarządzanie dostępnym czasem pomaga wzmocnić efektywność oraz komfort pracy. Badania pokazują, że stosowanie technik zarządzania czasem buduje satysfakcję z pracy, sprzyja zdrowiu i obniża stres. W trakcie szkolenia zmierzysz się z wyzwaniem gry „Kwestia czasu”. Będziesz wspólnie z zespołem ćwiczył planowanie i organizowanie zadań, a następnie skonfrontujecie swój plan z rzeczywistością. Podczas warsztatu poznasz zasady brania odpowiedzialności za swój czas i decyzje, nauczysz się określać priorytety i poznasz reguły planowania. To jednak nie jest wszystko, czego potrzebujesz, by wprowadzić te zasady w życie, zarządzanie czasem wymaga bowiem koncentracji i energii. W trakcie treningu poznasz techniki zarządzania poziomem energii do myślenia i działania.

Umiejętność prezentacji

Aby zaangażować audytorium potrzebujesz wiedzy merytorycznej związanej z tematem wystąpienia i rozumienia znaczenia tej wiedzy dla swoich słuchaczy. Powinieneś nauczyć się też planować cele i strukturę wystąpienia oraz przygotowywać prezentacje dostosowaną do konkretnego odbiorcy. Jako uczestnik szkolenia będziesz praktycznie trenował umiejętności z wykorzystaniem informacji zwrotnej. Nauczysz się więcej na temat efektów, jakie możesz osiągnąć poprzez bycie autentycznym i właściwe zastosowanie technik wzmacniających przekaz. Bazując na swoich mocnych stronach będziesz w stanie w sposób angażujący odbiorców zaprezentować kluczowe przesłanie każdego wystąpienia.

Techniki sprzedaży

Jak pokazują badania tylko 13% sprzedawców realizuje 87% wyniku sprzedażowego całego zespołu. Kim więc są Ci najlepsi Sprzedawcy? Jakimi technikami się posługują? Prezentując konkretne techniki składające się na skuteczną sprzedaż, łączymy tradycyjną etapowość procesu sprzedaży z nowoczesnym ujęciem działań realizowanych w jego kluczowych momentach. Budujemy w ten sposób nową rolę Sprzedawcy jako Brokera Możliwości, który współpracując z klientem jest w stanie zbudować rozwiązanie zawierające konkretną wartość dla Niego.

Obsługa klienta

Dzisiejszy Klient jest coraz bardziej wymagający, dlatego dobry standard obsługi to za mało. Dotrzeć do źródła satysfakcji klienta to wyzwanie, z którym mierzą się stratedzy firm, ale też osoby na co dzień pracujące z klientem. To, w jaki sposób budują relacje, rozwiązują trudne sytuacje ma decydujący wpływ na sukces rynkowy firmy. Szkolenie, które wyposaża w narzędzia i daje dawkę inspiracji, jak zindywidualizować pracę z klientem.

Zarządzanie sprzedażą

Realność współczesnego managera sprzedaży to przede wszystkim jego praca z planem. Skuteczność w jego realizacji to suma trafionych działań i decyzji zarówno w obszarze strategii i analizy, jak i bezpośredniego oddziaływania na zespół. W kontekście pracy Managera Sprzedaży ważniejsze od pytania „jak zarządzać?” wydaje się pytanie „czym zarządzać?”. Na to pytanie odpowiadamy naszym szkoleniem.

Kompetencje negocjacyjne

Wierzymy, że ucząc się negocjacji warto podążać ścieżką świadomego bilansowania interesu, siły, klimatu i elastyczności – podstawowych wymiarów negocjacji tyleż konstruktywnych, co skutecznych. Długofalowa perspektywa możliwej współpracy jest warunkowana przez koncentrację na interesach, wspólnych korzyściach i umiejętności ich odkrywania. Negocjacyjna gra może opierać się o zasady otwierające pole nieznanych wcześniej rezultatów. Nie promujemy naiwności; pokazujemy techniki rozbrajania manipulacji, budowania porozumienia, niwelowania barier niechęci. Wychodzenie z impasu rzadko bywa przyjemnym spacerkiem, dostarczamy narzędzi radzenia sobie z trudnościami w negocjacjach poprzez budowanie spójnych strategii utrzymanych w klimacie współpracy.

Komunikacja

„WSZYSTKO SPROWADZA SIĘ DO KOMUNIKACJI” – jak często analizując sukcesy lub niepowodzenia zespołu słyszysz bądź wypowiadasz te słowa? Jako uczestnik szkolenia będziesz doskonalił umiejętności bycia w dialogu, postrzegania sytuacji z różnych punktów widzenia, nazywania, interpretowania i wyjaśniania faktów oraz wypowiedzi a także inspirowania i argumentowania. Dokonasz diagnozy swojego indywidualnego stylu komunikacji, poznasz wyzwania dzisiejszego biznesu w obszarze komunikacji i nauczysz się skutecznie komunikować we współczesnych realiach zawodowych. Jak pokazują badania w Polsce i za granicą, umiejętność efektywnego komunikowania się jest kluczową kompetencją, która wiedzie do sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych. Braki w tym obszarze stają się barierą na drodze do ich osiągania. Na jakim poziomie komunikujesz się TY? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie warsztatów.

Współpraca

Nie ma naprawdę efektywnie funkcjonującej organizacji bez sprawnej współpracy miedzy działami podobnie jak trudno o dobry zespół, bez dobrej współpracy miedzy jego członkami. Dzięki szkoleniu przeanalizujesz swój zespół, zbudujesz umiejętności oraz zaplanujesz konkretne działania ukierunkowane na doskonalenie współpracy. W trakcie warsztatu zapoznasz się z podejściem P. Lencioniego do pracy zespołowej, ukazującym kluczowe ryzyka dotyczące współpracy w zespole i organizacji. Dobrze prowadzony zespół niesie dużą wartość motywacyjną dla pracowników, pod warunkiem odpowiednio intensywnej, konstruktywnej wymiany „znaków rozpoznania”. Szkolenie może zainspirować Cię do wprowadzenia zmian w swoich sposobach budowaniu relacji z pracownikami analizując obecne wymiany „znaków rozpoznania”. W trakcie warsztatu zbudujesz kompetencje moderowania dyskusji i udzielania feedbacku „tu i teraz” ponieważ merytoryczny spór i wchodzenie w konflikt często są siłą napędową nowych rozwiązań. Poznasz również sposoby na przezwyciężanie niekonstruktywnych konfliktów i innych, trudnych sytuacje we współpracy. W końcowej części warsztatu zaplanujesz działania wdrożeniowe w oparciu o poznane narzędzia oraz umówisz się na sesję peer-coachingu .