Erasmus – “The Future of learning”

„The Future of learning”

Szanowni Państwo,
Jest nam miło poinformować, że rozpoczęliśmy projekt partnerski w ramach programu Erasmus+ pt. “The future of learning” w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji osób dorosłych.

W skład Konsorcjum wchodzi 3 partnerów, z 3 krajów europejskich:

  • Nowe Motywacje Sp. z o.o., Kraków, Polska – lider projektu.
  • INSTITUT INPRO. a.s., Praha, Republika Czeska.
  • UK Butterflies LTD, Bradford, Wielka Brytania.

Nasz projekt:
Projekt pt. The future of learning został wspólnie zainicjonowany oraz opracowany przez Nowe Motywacje z Polski, UK Butterflies z Wielkiej Brytanii oraz Institut INPRO z Czech. Projekt wpisuje się w priorytet EDUKACJA DOROSŁYCH: Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów, HORYZONTALNY: Uzyskiwanie odpowiednich umiejętności i kompetencji na wysokim poziomie oraz EDUKACJA DOROSŁYCH: Zwiększanie popytu i uczestnictwa poprzez skuteczne strategie aktywizacji. Projekt ma bezpośredni związek i wpływ na edukację osób dorosłych oraz edukację pozaformalną. Głównym celem projektu poprawa dostępności edukacji pozaformalnej dla osób dorosłych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych oraz zwiększenie efektywnych narzędzi pracy edukatorów z osobami dorosłymi.

Celem szczegółowe projektu:

  • zwiększenie kompetencji osób dorosłych korzystających z edukacji pozaformalnej oraz samych edukatorów poprzez opracowanie aplikacji umożliwiających ciągłe doskonalenie swoich kompetencji,
  • wzrost wiedzy nt. potrzeb i oczekiwań odbiorców innowacyjnych narzędzi w edukacji pozaformalnej
  • poprawa dostępności narzędzi edukacyjnych ułatwiających korzystanie edukacji pozaform z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.

Każdy z partnerów działa w obszarze edukacji pozaformalnej osób dorosłych, zatem posiada odpowiedni doświadczenie w celu realizacji zamierzonych rezultatów i wskaźników projektu. Nowatorski charakter projektu będzie skupiał się przede wszystkim na rozwiązaniach mobilnych, które będą do zastosowania w wielu procesach edukacji pozaformalnej osób dorosłych oraz wspomogą proces uczenia się, a także wzbogacą wachlarz możliwości oraz narzędzi pracy edukatorów.
Rezultatem projektu będą aplikacje mobilne służące osobom dorosłym w ciągłej edukacji. Aplikacje mobilne będą służyły aktywizacji osób dorosłych do ciągłego uczenia się, podnoszenia swoich kompetencji, zdobywania nowej wiedzy, ćwiczeń praktycznych umiejętności, wsparcia procesów edukacyjnych na odległość oraz utrwalania relacji edukator-osoba dorosła w całym procesie uczenia się. Wypracowane narzędzia będą ogromnym wsparcie dla rynku edukacji pozaformalnej, jako innowacyjne, nowe formy pracy z osobami dorosłymi. Atutem narzędzi będzie możliwość korzystania z nich poza miejscem stacjonarnej nauki, dostosowanie ilości czasu poświęconej nauce do własnych możliwości czasowych w ciągu dnia, czy też wartości merytorycznej oraz wysokiej jakości.

Wyniki projektu będą upowszechnione poprzez zaplanowane działania w ramach projektu i po zakończeniu m.in. poprzez konferencje upowszechniające w 3 krajach, mailing z informacją o rezultatach projektu, informacją na platformie EPALE nt. projektu i jego rezultatów oraz informacjom i materiałom na stronach www partnerów.

Aktualizacja 10.2017: Spotkanie międzynarodowe w Krakowie, Kickoff projektu

Pierwsze spotkanie projektowe projektu „The Future of Learning” zostało zorganizowane przez Beneficjenta, Nowe Motywacje, w jego siedzibie w Krakowie. Na spotkaniu Beneficjent oraz jego partnerzy w projekcie – Institut InPro, a.s z Czech i UK Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii – zapoznali się z ogólną prezentacją projektową, która wprowadziła strony w dwuletni projekt.
Zawartość prezentacji skupiała się na ogólnym pomyśle i tezie przyjętych przez Beneficjenta, a poddanym wcześniejszym dyskusjom z partnerami w czasie negocjacji oraz ustalania celów partnerstwa przed przystąpieniem do projektu i podczas pisania wniosku projektowego.
Beneficjent omówił ogólne założenia, cel projektu, efekt (poprawę jakości kształcenia i pojawienie się zmiany na rynku szkolenia osób dorosłych), a także poszczególne etapy projektu na przestrzeni dwóch lat i wstępną rolę partnerów w projekcie.
Po prezentacji nastąpiła sesja Pytań i Odpowiedzi. Strony wymieniły się uwagami do projektu, jego założeń i procesu, którego celem ma być realizacja planowanych celów. Następnie strony omówiły bardziej szczegółowo role oraz zobowiązania Beneficjenta i Partnerów. Szczególny nacisk położono na dostarczanie dokumentacji projektowej, pilnowanie terminów poszczególnych działań i pracę nad częścią badawczą projektu, trwającą od 01.10.2017 do 31.03.2018. Możliwe są przesunięcia tego terminu, o ile ma to uzasadnienie w pozytywnych skutkach dla projektu i dostarczeniu lepszych jakościowo badań. Strony omówiły także metodologie projektowe, narzędzia komunikacji w projekcie dla stron, a także system raportowania i księgowania. Ostatnim punktem było ustalenie następnego spotkania projektowego, w kraju Partnera brytyjskiego. Zdecydowano, że ze względów komunikacyjnych (ułatwienia podróży) zebranie odbędzie się nie w siedzibie Partnera brytyjskiego, a w stolicy kraju, czyli w Londynie. Zamykając posiedzenie, strony podpisały listy obecności.

Aktualizacja 11.2017: Zaproszenie do udziału w badaniach

W ramach rozpoczynającego się właśnie rezultatu O1, czyli badań dotyczących kompetencji osób dorosłych i ich potrzeb, zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w ankiecie. Jej wyniki będą dla nas podstawą do stworzenia rozwiązań technologicznych w ramach projektu.

Wersja polska: https://survey.nm.com.pl/index.php/535777?lang=pl

Wersja angielska: https://survey.nm.com.pl/index.php/499457?lang=en

Aktualizacja 03.2018: międzynarodowe spotkanie projektowe Londyn

W marcu 2018 roku, w Londynie odbyło się drugie spotkanie projektowe inicjatywy „The Future of Learning”.
Miejsce zostało wybrane ze względu na dogodny transport lotniczy dla Beneficjenta i obu Partnerów.
Celem spotkania był check-in projektu „The Future of Learning” po kilku miesiącach od jego startu, omówienie działań podjętych przez wszystkie strony, a także przedyskutowanie zadań wykonanych do tej pory.
Głównym tematem spotkania projektowego była prezentacja dotychczasowej pracy po stronie Beneficjenta i Partnerów.
Omówiono przebieg i wyniki zadań w ramach badania potrzeb – focusów dla grup, ankiety dystrybuowanej internetowo, wywiadów pogłębionych do focusów, a także badań desk research, czyli badań rynku.
Następnie Beneficjent przedstawił Partnerom kolejne kroki w projekcie: opracowanie zakresów merytorycznych treści pod aplikację webową i mobilną, pomysł na prace developerskie oraz harmonogram prac developerskich, prowadzących do wersji beta platformy.
Omówione zostały też techniczne aspekty testowania oprogramowania.
Na koniec ustalono datę następnego spotkania projektowego i jego miejsce – Pragę, siedzibę Partnera czeskiego.

Aktualizacja 06.2018: Raport z Badań

Poniżej przedstawiamy Raport z Badań opracowany w ramach rezultatu O1 projektu The Future of Learning wraz z naszymi partnerami brytyjskimi i czeskimi. Badania zostały przeprowadzone na przestrzeni wielu miesięcy, w kilku grupach (mn. Pracownicy firm, przełożeni, trenerzy). Raport kompleksowo opisuje obecną rzeczywistość na rynku pracy i rynku rozwoju kompetencji pracowniczych, szczególnie w kontekście używania nowych technologii.

Raport z Badań projektu The Future of Learning

Aktualizacja 10.2018: Trzecie spotkanie międzynarodowe partnerów projektu „The Future of Learning”, Praga 26.10.2018

W październiku 2018 roku odbyło się trzecie spotkanie projektowe projektu “The Future of The Learning”, które miało miejsce w Pradze.

Celem spotkania był check-in projektu „The Future of Learning”, szczególnie w kontekście ostatnich działań projektowych – zamknięcia działań developerskich i testowania kolejnych funkcjonalności przez partnerów.
Na spotkaniu został zaprezentowany aktualny stan projektu The Future of learning – stan aplikacji i ich wygląd, działanie i główne możliwości.
Omówione zostały problemy jakie napotkali Partnerzy podczas dotychczasowego testowania platformy, możliwości ich poprawy i konsekwencji tych poprawek dla projektu i działania aplikacji w całości.
Omówione zostały także możliwości promowania aplikacji wśród potencjalnych użytkowników, plan na organizację konferencji upowszechniających, zaczynając od konferencji w Wielkiej Brytanii, a także zadania przydzielone każdemu z Partnerów do wykonania aż do zakończenia projektu „The Future of Learning”.
Beneficjent omówił harmonogram prac developerskich prowadzących do wersji ostatecznej platformy po przeprowadzonych przez wszystkich Partnerów testy.

Na koniec ustalono datę ostatniego spotkania projektowego, siedzibę Beneficjenta – Kraków i jego datę 06.06.2019 r.

Lista obecności uczestników w oryginale jest dostępna u Lidera projektu w dokumentacji projektowej i zawiera poniższych uczestników:

Aleksandra Marcinkowska – zajmująca pozycję Senior Project Managera w firmie UK Butterflies LTD
Dominika Marcinkowska – zajmująca pozycję Koordynatora w firmie UK Butterflies LTD
Jakub Skaba – zajmujący pozycję CEO w firmie Institut InPro
Martina Belasova – zajmująca pozycję Project Managera w firmie Institut InPro
Kristina Stranadova – zajmująca pozycję Project Managera w firmie Institut InPro
Joanna Oparcik – zajmująca pozycję Dyrektora ds Innowacji w firmie Nowe Motywacje
Grzegorz Święch – zajmujący pozycję Vice Prezesa w firmie Nowe Motywacje
Krzysztof Łagan – zajmujący pozycję Backend Developera w firmie Nowe Motywacje
Katarzyna Miłek Kołyszko – zajmująca pozycję FrontEnd Developera w firmie Nowe Motywacje
Agata Kołodyńska – zajmująca pozycję Dyrektora Operacyjnego w firmie Nowe Motywacje
Grzegorz Jachna – zajmujący pozycję Prezesa w firmie Nowe Motywacje
Marta Kręcikij – zajmująca pozycję Projekt Managera w firmie Nowe Motywacje
Alicja Czosnyka – zajmująca pozycję Projekt Managera w firmie Nowe Motywacje
Katarzyna Woźniak – zajmująca pozycję Dyrektora Finansowego w firmie Nowe Motywacje
Andrzej Trutkowski – zajmujący pozycję Dyrektora obszaru Przywództwo i Zarządzanie w firmie Nowe Motywacje

Każdy z uczestników spotkania otrzymał certyfikat jego uczestnictwa.

Aktualizacja 11.2018: Rozpoczęcie i prace developerskie w ramach rezultatu O2

Informujemy, że wraz z partnerami, w sierpniu 2018 rozpoczęliśmy prace w ramach rezultatu O2 nad docelową wersją aplikacji tworzonych w obszarze Projektu. Został ustalony harmonogram działań, poprzedzony przygotowaniem specyfikacji i założeń technicznych projektu, a także podział prac na sprinty projektowe w metodologii agile. Wytworzono prototyp/makietę UX, na podstawie której są aktualnie tworzone kolejne widoki aplikacji/platformy w ramach prac programistycznych. Postęp prac jest na bieżąco sprawdzany, również w postaci testów użyteczności prowadzonych zarówno przez Lidera Projektu, jak i jego partnerów.

Aktualizacja 01.2019: Konferencja upowszechniająca w Wielkiej Brytanii – The Future of Learning

W ramach projektu The Future of Learning została zrealizowana upowszechniająca konferencja międzynarodowa w dniu 23 stycznia 2019 r. w Bradford w Wielkiej Brytanii.

Organizatorem wydarzenia upowszechniającego był partner brytyjski: UK Butterflies LTD.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele i eksperci zajmujący się na co dzień edukacją osób dorosłych, a także dorosłe osoby z Wielkiej Brytanii, które interesują się tematyką uczenia się przez całe życie oraz nowymi rozwiązaniami w nauczaniu dorosłych. Partner brytyjski zaprosił na wydarzenie zarówno reprezentantów firm szkoleniowych, doradczych, rozwojowych, z którymi współpracuje, jak i skierował informację o wydarzeniu do szerokiego grona odbiorców poprzez własną stronę www, mailing oraz spotkania bezpośrednie w środowisku edukatorów. Wydarzenie upowszechniające było promowane już od listopada 2018 r w celu rozszerzenia informacji do różnorodnych grup uczestników. W czasie promowania wydarzenia partner brytyjski odpowiadał na wiele różnorodnych pytań dot. platformy a także materiałów, które będą udostępnione dla osób dorosłych w celu podnoszenia swoich kompetencji miękkich. Spora część zainteresowanych platformą deklarowała korzystanie z zaproponowanych rozwiązań oraz materiałów edukacyjnych, jednak niektórzy nie mogli uczestniczyć fizycznie w konferencji upowszechniającej. Niemniej informacji o rezultatach pracy intelektualnej dociera do szerszego grona potencjalnych użytkowników.

Zrealizowany program konferencji:
1. Powitanie gości
2. Prezentacja założeń projektu
3. Prezentacja dot. platformy oraz materiałów dedykowanych do grupy dorosłych oraz edukatorów
4. Panel dyskusyjny: Edukacja pozaformalna – nowe rozwiązania.
5. Zakończenie konferencji.

Panel dyskusyjny pozwolił na szczegółowe omówienie dotychczasowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu. Ponadto instytucje biorące udział w konferencji przedstawiły swoje uwagi i sugestie do dalszych prac nad materiałami edukacyjnymi skierowanych do edukatorów oraz osób dorosłych, które będą z nich korzystać bezpośrednio.

Zespół projektowy:

Aktualizacja 06.2019: Czwarte spotkanie międzynarodowe partnerów projektu „The Future of Learning”, Kraków 06.06.2019

W czerwcu 2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie projektowe projektu “The Future of The Learning”, które miało miejsce w siedzibie Lidera projektu – w Krakowie.

Było to czwarte i najważniejsze spotkanie projektu, podsumowujące ponad półtoraroczne prace nad projektem, którego celem było opracowanie nowych narzędzi służących do rozwoju kompetencji ludzi dorosłych.
Na spotkaniu została zaprezentowana aplikacja webowa – platforma i aplikacja w wersji mobile w wersji po testach wersji beta.
Zostały omówione problemy, wyzwania z jakimi spotkali się partnerzy podczas użytkowania platformy, został omówiony raport z testowania przygotowany na podstawie informacji z testów przeprowadzonych przez wszystkie strony projektu, a także omówiono możliwe poprawki i kierunki rozwoju platform w przyszłości.
Programiści odpowiedzialni za budowę platformy od strony Lidera, omówili techniczne aspekty budowy narzędzi a także użytkowania ich przez wszystkie grupy docelowe – trenerów, managerów i uczestników projektów rozwojowych, a także przez osoby odpowiedzialne za administrację aplikacji.
Przeprowadzono szkolenie z działania aplikacji, dla wszystkich obecnych na spotkaniu osób.
Partnerzy umówili również kwestię organizacji 4 pozostałych konferencji upowszechniających rezultaty projektu w Polsce i Czechach, zaplanowanych na wrzesień 2019 roku.
Ustalono idealny scenariusz takiego spotkania, kwestię rekrutacji uczestników i sposobu prezentacji wyników projektu. Omówiono także kwestię stworzenia materiałów informacyjnych na konferencję, ich zawartości i sposobu prezentacji.
Na koniec partnerzy omówili ostatnie kroki jakie zostaną poczynione w projekcie, szczególnie zadania związane z opracowaniem raportu końcowego z projektu.

Lista obecności uczestników w oryginale jest dostępna u Lidera projektu w dokumentacji projektowej i zawiera poniższych uczestników:

Aleksandra Marcinkowska – zajmująca pozycję Senior Project Managera w firmie UK Butterflies LTD
Dominika Marcinkowska – zajmująca pozycję Koordynatora w firmie UK Butterflies LTD
Krzysztof Marcinkowski – zajmujacy pozycję Senior Project Managera w firmie UK Butterflies LTD
Magda Stusińska – zajmująca pozycję Koordynatora w firmie UK Butterflies LTD
Jakub Skaba – zajmujący pozycję CEO w firmie Institut InPro
Martina Belasova – zajmująca pozycję Project Managera w firmie Institut InPro
Kristina Stranadova – zajmująca pozycję Project Managera w firmie Institut InPro
Jiri Imlauf – zajmujący pozycję Członka Zarządu w firmie Institut InPro
Veronika Stimarova – zajmująca pozycję Projekt Managera w firmie Institut InPro
Joanna Oparcik – zajmująca pozycję Dyrektora ds Innowacji w firmie Nowe Motywacje
Grzegorz Święch – zajmujący pozycję Vice Prezesa w firmie Nowe Motywacje
Katarzyna Miłek Kołyszko – zajmująca pozycję Frontend Developera w firmie Nowe Motywacje
Krzysztof Łagan – zajmujący pozycję Backend Developera w firmie Nowe Motywacje

Każdy z uczestników spotkania otrzymał certyfikat jego uczestnictwa.

Aktualizacja 09.2019: Konferencje upowszechniające rezultaty projektu w Krakowie, Warszawie i Gdańsku – The Future of Learning

W ramach projektu The Future of Learning zostały zrealizowane upowszechniające konferencje międzynarodowe w dniach:
• 5 września 2019 r. w Krakowie,
• 12 września 2019 r. w Warszawie,
• 19 września 2019 r. w Gdańsku.

Organizatorem wydarzeń upowszechniających był Lider projektu.

Program konferencji:

1. Rejestracja uczestników i powitanie gości.
2. Informacje o projekcie.
3. Prezentacja celów projektu oraz grupy docelowej.
4. Informacje o partnerach – przedstawienie działalności partnerów w obszarze edukacji osób dorosłych.
5. Prezentacja wyników badań zrealizowanych w projekcie.
6. Prezentacja platformy dla edukatorów, osób dorosłych. Przedstawienie:
• funkcjonalności,
• treści,
• najważniejszych zakładek,
• możliwości wykorzystania narzędzia w edukacji osób dorosłych.
7. Panel dyskusyjny „Edukacja osób dorosłych” – rozmowa z ekspertami z zakresu uczenia się przez całe życie.
8. Pytania, wnioski, networking.
9. Podsumowanie wydarzenia.

W każdym z trzech spotkań upowszechniających uczestniczyło ok. 30 osób. Byli to m.in. przedstawiciele ekspertów z zakresu edukacji osób dorosłych, edukatorzy, trenerzy, reprezentanci działów HR, pracodawcy, a także osoby dorosłe, które są zainteresowane podwyższaniem swoich kompetencji.

Wydarzenia były inspiracją dla środowiska edukacji pozaformalnej, co zostało potwierdzone w ankietach ewaluacyjnych prowadzonych w czasie konferencji.

Dziękujemy za liczne zainteresowanie. Wszelkie informacje o produktach projektu znajdziecie Państwo na stronie www.future.nm.com.pl

Zapraszamy!

Aktualizacja 09.2019: Zakończenie projektu The Future of Learning

W dniu 30 września 2019 r. zakończył się projekt partnerski w ramach programu Erasmus+ pt. The Future of Learning w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji osób dorosłych.

W skład Konsorcjum wchodziło 3 partnerów, z 3 krajów europejskich:

Nowe Motywacje Sp. z o.o., Kraków, Polska – lider projektu.
INSTITUT INPRO. a.s., Praha, Republika Czeska.
UK Butterflies LTD, Bradford, Wielka Brytania.

Wszystkim osobom i instytucjom dziękujemy za wsparcie w trakcie realizacji projektu.

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z wypracowanych produktów dedykowanych edukacji osób dorosłych oraz wsparcia w pracy i działalności edukatorów oraz trenerów.

Zapraszamy na platformę www.future.nm.com.pl

Do zobaczenia w kolejnych projektach!

Zespół Projektowy