Branża: Inne Działanie: Rozwiązania dla administracji

Wyzwanie

Projekt polegał na opracowaniu oraz wdrożeniu systemu zarządzania kompetencjami. Klientowi zależało na stworzeniu modelu, który będzie adekwatny do specyfiki urzędu oraz zostanie dopasowany do uwarunkowań prawnych. Model miał również znaleźć zastosowanie w różnych obszarach rozwoju kadr ocenie kompetencji pracowników, naborze, tworzeniu indywidualnych planów rozwoju zawodowego, diagnozie potencjału rozwojowego, tworzeniu polityki szkoleniowej.

Nasza rola

Wyłączna realizacja projektu od doradztwa, przez opracowanie modelu, po jego wdrożenie do praktycznego wykorzystywania.

Rozwiązanie

Przy tworzeniu spójnego systemu kompetencyjnego bazowaliśmy na doświadczeniu z projektów realizowanych w Polsce oraz rozwiązaniach naszego holenderskiego udziałowca, Schouten Global. W projekcie sięgnęliśmy po konsultacje, spotkania fokusowe i warsztaty, dzięki czemu na każdym etapie formułowania i wdrażania systemu był on dopasowany do potrzeb, możliwości oraz niepowtarzalnej specyfiki urzędu.

Tworzenie rozwiązania uzupełniliśmy działaniami wdrożeniowymi: promocją systemu wśród pracowników, szkoleniami dla liderów zmiany, propagowaniem materiałów instruktażowych, asystą podczas implementacji modelu oraz konsultacjami z ekspertami po wdrożeniu systemu. Współpracowaliśmy z urzędem na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej. Zastosowaliśmy mierzalne kryteria pomiaru efektów.

W efekcie:

  • Stworzyliśmy i wdrożyliśmy innowacyjny system zarządzania przez kompetencje, który zwiększył efektywność na wielu płaszczyznach procesów kadrowych.
  • Wyodrębniliśmy grupy stanowiskowe oraz określiliśmy i przypisaliśmy im właściwą specyfikę kompetencji. Stworzyliśmy dwupoziomowy obraz kompetencji istotnych z punktu widzenia całego urzędu oraz tych, które są kluczowe dla konkretnych grup stanowisk.
  • Wdrożyliśmy mechanizmy umożliwiające ocenę poszczególnych kompetencji oraz zachowań.
  • Wdrożyliśmy standard oceny kompetencji bazujący na faktach (zachowaniach) wyeliminowaliśmy wpływ subiektywnej opinii opartej na uogólnieniach i/lub uprzedzeniach. Wdrożyliśmy intuicyjne narzędzie diagnostyczne w formie elektronicznego arkusza oceny, które znacząco ułatwiło proces bilansu kompetencji i gromadzenia danych.

Rezultaty

Klient wdrożył model zarządzania przez kompetencje, który został powiązany z oceną okresową pracowników, naborem kandydatów, definiowaniem potrzeb szkoleniowych oraz planowaniem ścieżek rozwoju zawodowego.

Główne zalety systemu to jego elastyczność, przejrzystość oraz spójność z innymi obszarami zarządzania kadrami. Obecnie każdy pracownik przechodzi zobiektywizowany oraz rzetelny bilans kompetencyjny. Na podstawie danych dotyczących luk kompetencyjnych może rozwijać te umiejętności, które są mu najbardziej niezbędne. System wspiera rozwój także tych pracowników, którzy chcą rozwijać się powyżej oczekiwanego poziomu.

Podobne case studies