OPTYMALIZACJA PROCESÓW – PRODUKCJA I LOGISTYKA

Kompleksowa ocena i analiza z procesów produkcyjnych, logistycznych oraz działań w kierunku optymalizacji będzie konceruje na czterech kluczowych obszarach:

 • Logistyki
 • Produkcji i Utrzymania Ruchu
 • Automatyzacji i robotyzacji
 • Budynków i zagospodarowania terenu

Wyniki analiz i zidentyfikowane możliwości w tych obszarach są poddane syntezie i opracowane w postaci opcji ze wskazaniem kosztów, korzyści, ryzyka i działań niezbędnych do ich wdrożenia. Wskazane są rekomendowane opcji, jako dostarczająca największych korzyści netto przy akceptowanym przez Państwa poziomie ryzyka.

Analiza zawiera dane pozwalające organizacji na podjęcie decyzji o wdrożeniu wybranej lub wybranych (w przypadki ich komplementarności) opcji, co wiązać się będzie z podjęciem konkretnych zadań inwestycyjnych.

DZIAŁANIA Z OBSZARU LOGISTYKI:

 • Zrozumienie ogólnej koncepcji logistyki w zakładzie
 • Identyfikacja przepływów magazynowych w skali makro (zewnętrznych).
 • Identyfikacja przepływów materiałowych w skali mikro
 • Opracowanie optymalnego wariantu procesów transportowych i magazynowych.
 • Opracowanie ogólnych projektów magazynów z podziałami na strefy
 • Działania nakierowane na zwolnienie powierzchni pod rozwój produkcji
 • Określenie zapotrzebowania na zasoby ludzkie i sprzętowe
 • Określenie zapotrzebowania na nowe powierzchnie produkcyjne lub magazynowe

DZIAŁANIA Z OBSZARU PRODUKCJI I UTRZYMANIA RUCHU:

 • Ocena Praktyk Operacyjnych
 • Analiza ograniczeń, wąskich gardeł, możliwości zwiększenia przepustowości
 • Ocena procesów organizacji pracy w wymienionych obszarach oraz na ich styku
 • DZIAŁANIA Z OBSZARU AUTOMATYZACJI, INFORMATYZACJI I ROBOTYZACJI:
 • Analiza procesów produkcyjnych w zakresie możliwości automatyzacji i robotyzacji operacji
 • Ocena możliwości automatyzacji przepływu informacji z parku maszynowego do systemów klasy ERP lub innych systemów produkcyjnych

OCENA MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY ZAKŁADU/DOSTOSOWANIA OBECNEJ SUBSTANCJI ARCHITEKTONICZNEJ:

 • Analiza uwarunkowań planistycznych, lokalizacyjnych, infrastruktury technicznej, ochrony przeciwpożarowej, bhp, sanepid, istniejącego wyposażenia technicznego, układu transportowego. , ef powiązań przestrzennych i funkcjonalnych.
 • Mapa transportowa/ruchu kołowego na terenie zakładu wraz ze strefami manewrowania i postoju.
 • Analiza dostępności nowych powierzchni produkcyjnych/ magazynowych w ramach istniejącej tkanki oraz w ramach analizowanych opcji rozbudowy
 • Analizy kosztowe wybranych opcji pozyskania nowych powierzchni produkcyjnych i magazynowych

ANALIZA BIZNESOWA I REKOMENDACJA OPCJI:

 • Analiza kosztów i korzyści dla wskazanych możliwości optymalizacji produkcji
 • Analiza opcji komplementarnych i wykluczających się
 • Planowanie działań związanych z wdrożeniem poszczególnych opcji
 • Analiza ryzyka wdrożenia poszczególnych opcji
 • Rekomendacje i prezentacja wyników

Biorąc odpowiedzialność za jakość przeprowadzonej analizy, po jej zakończeniu proponujemy dalszą pomoc w realizacji wdrażania rozwiązania wybranej opcji inwestycyjnej w zakresie:

 1. Zarządzania Projektem/Programem projektów
 2. Optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych
 3. Rozwój umiejętności zarządczych dla nadzoru produkcji i kierownictwa średniego szczebla
 4. Projektowania rozwiązań architektonicznych
 5. Automatyzacji procesu produkcyjnego i magazynowego
 6. Nadzoru nad inwestycjami, których zakres będzie wynikał z przyjętej opcji biznesowej