ANALIZA STRATEGICZNA

Analiza strategiczna opartych o techniki analizy Business Model Canvas (BMC) wraz z opracowaniem raportu opisującego wypracowane elementy strategii oraz plan działań następczych pozwala organizacji na odpowiedzialne podjęcie kluczowych decyzji dotyczących rozwoju w oparciu o twarde dane i wskaźniki.

Na poziomie planowania strategicznego najpierw należy określić co firma chce osiągnąć, w drugiej kolejności jak to zamierza  osiągnąć oraz zdefiniować co ją ogranicza i jakich zasobów potrzebuje dla realizacji tych celów.  Misja jest opisem tego, jak będzie wyglądała organizacja (perspektywa 5-7 lat), a wizja jest, krótkim komunikatem, który pozwala określić w jaki sposób cele wskazane w misji zostaną osiągnięte

W zakres analizy, przeprowadzanej na drodze warsztatów z Klientem wchodzą:

 • Potwierdzenie wizji i misji organizacji
 • Zdefiniowanie głównych produktów i usług
 • Przeprowadzenie analizy BMC dla wybranych produktów i usług w 9 kluczowych obszarach planowania jego rozwoju
 • Określenie źródeł przychodu przyszłej organizacji

Rezultatem analizy jest końcowy w formie dokumentu i prezentacji zawierający:

 • Rekomendowane strategiczne kierunki rozwoju wynikające z przeprowadzonej analizy
 • Plan wdrożenia strategii w postaci programu projektów

Plan merytoryczny warsztatów BMC:

ETAP 1 – Wprowadzenie

Wprowadzenie do analizy strategicznej

 • Elementy i zawartość strategii
 • Potwierdzenie wizji i misji organizacji
 • Identyfikacja i priorytetyzacja kluczowych produktów i usług

ETAP II – Analiza strategiczna oparta o technikę BMC

Warsztat oparty o tworzenie modeli biznesowych w którym następują analiza wybranego produktu w obszarach:

 • Segmenty klientów
 • Propozycja wartości – w jaki sposób rozwiązujemy problemy klientów i zaspokajamy ich potrzeby?
 • Kanały – jakie kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży wykorzystujemy w kontakcie z klientami
 • Relacje z klientami – jak kształtujemy relacje z klientami
 • Strumienie przychodów – jakie efekty obserwujemy z realizacji wartości
 • Kluczowe zasoby – jakimi aktywami dysponujemy do realizacji
 • Kluczowe działania – jakie działania wykonujemy
 • Kluczowi partnerzy – z kim współpracujemy
 • Struktura kosztów – poszczególne elementy modelu wpływają na naszą strukturę kosztów

Każdy z obszarów jest analizowany w oparciu o dostarczone wzorce i pytania kontrolne techniką burzy mózgów, moderowanej przez konsultantów.

ETAP III – Podsumowanie

Podsumowanie i wnioski z warsztatów oraz zaplanowanie i potwierdzenie prac związanych z opracowaniem i prezentacją raportu.