Oswoić stres

...czyli jak czerpać radość z pracy i życia osobistego.

Dowiedz się, że stres można oswoić 

 • Poznasz mechanizm powstawania reakcji stresowej.
 • Nauczysz się redukować napięcia i przeciwdziałać stresowi.
 • Poznasz konkretne rozwiązania służące natychmiastowemu zatrzymaniu reakcji stresowej.
 • Rozwiniesz umiejętność identyfikacji sytuacji wypalenia zawodowego.
 • Poznasz przydatne techniki ochrony przed wypaleniem.
 • Wypracujesz sposoby na budowanie harmonii pomiędzy poszczególnymi strefami życia.
 • Przećwiczysz techniki relaksacyjne przydatne w pracy i podczas czasu prywatnego.
 • Poznasz techniki skutecznej automotywacji oraz efektywności osobistej i grupowej
 • Wyposażysz się w konkretne narzędzia wykorzystywania swojej energii, uwagi i czasu
  w środowisku zawodowym i poza nim.
 • Poznasz narzędzia wspierające budowę pozytywnych relacji w życiu zawodowym i osobistym,
  a tym samym obniżających poziom stresu w sytuacjach społecznych.

Co nas wyróżnia?

 • Opieramy się na pracy warsztatowej – na szkoleniach zachęcamy uczestników do testowania nowych umiejętności.
 • Szczególną troską jest dla nas maksymalizacja transferu wiedzy ze szkolenia do codziennej praktyki zawodowej – dla wszystkich szkoleń proponujemy realizację zadań przed
  i po szkoleniowych.
 • Wspieramy uczestników w rozwoju dając im to czego ich uczymy – każdy uczestnik szkoleń może kontaktować się drogą elektroniczną z trenerami w przypadku pytań związanych
  z wdrożeniem tematyki szkolenia w realność zawodową do 1 m-ca po szkoleniu.

Szkolenie koncentruje się na dostarczeniu praktycznych rozwiązań i narzędzi, które uczestnicy mogą wykorzystywać codziennie, zarówno w pracy jak i w życiu osobistym.

Szkolenie dedykowane jest dla każdego, kto chce rozwijać siebie i jest gotowy zatrzymać się na chwilę, by spojrzeć na siebie z innej perspektywy niż robi to codziennie.

Pracujemy w oparciu o autorski model JA, TO, MY, który buduje kompetencje w trzech komplementarnych wymiarach naszego codziennego funkcjonowania, wpływając na umiejętność zarządzania stresem, poziom naszego samopoczucia oraz efektywność zawodową i osobistą.

DZIEŃ I

Otwarcie szkolenia

 1. Przywitanie uczestników i przedstawienie trenerów z wykorzystaniem kart „Dixit”.
 2. Informacja o celach i programie warsztatu.
 3. Zebranie indywidualnych celów uczestników.
 4. Krótkie ćwiczenie o charakterze integracyjno – inspirującym, wprowadzające w tematykę warsztatów.
 5. Ustalenie zasad pracy podczas szkolenia.

Moduł I

„Kroczenie po linie” – zarządzanie stresem w kontekście budowania odporności
oraz skuteczności  w pracy i w życiu osobistym.

 1. Mini wykład ekspercki w oparciu o tematykę zjawiska zarządzania stresem i budowania równowagi oraz odporności.  Wykład prowadzony jest interaktywnie i jego celem
  jest zaciekawienie oraz zachęcenie do refleksji nad swoim życiem zawodowym i prywatnym oraz zbudowanie motywacji do aktywnego udziału w dalszej części warsztatu.
 2. Prezentacja autorskiego modelu; Ja – poczucie wartości, My – współpraca, To – struktura
  oraz wpływu jego wymiarów na odporność oraz utrzymanie równowagi emocjonalnej zarówno w pracy jak i w życiu osobistym.
 3. Warsztat w podgrupach w oparciu o powyższy model. Uczestnicy poszukują elementów budujących ich odporności i równowagę w życiu zawodowym i prywatnym. Efektem
  jest stworzenie listy realnych aktywności w danych wymiarach, które są źródłem własnej skuteczności, radości, regeneracji i balansu.

Moduł II

Zarządzanie stresem „tu i teraz” – skuteczne techniki obniżania poziomu napięcia
i zarządzania odczuwanym stresem w trudnej sytuacji

 1. Umiejętność radzenia sobie ze stresem jako kluczowy czynnik budowania własnej równowagi
  oraz odporności. Ćwiczenie wprowadzające w podgrupach – zbudowanie modelu 4 obszarów stresu ukazującego sposób funkcjonowania w trudnych sytuacjach, na który składają
  się źródło, emocje, reakcje fizjologiczne oraz zachowanie.
 2. Mini wykład ekspercki wyjaśniający cały proces powstawania stresu emocjonalnego
  i fizjologicznego oraz możliwość wpływania na sposób jego przeżywania w danej chwili. Wykład zawiera elementy interaktywne oraz krótkie eksperymenty prowadzone wspólnie
  z uczestnikami.
 3. Metody zatrzymywania reakcji stresowej i redukowania odczuwanego napięcia w momencie przeżywania stresu. Ćwiczenie skutecznych i praktycznych technik: technika 3 kroków przekierowania uwagi ze stresora na rozwiązanie, technika uważnego oddychania, wzbudzanie koherencji serca, tworzenie kotwic emocjonalnych.

Moduł III

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – diagnozowanie wypalenia  zawodowego
oraz długofalowe budowanie własnej odporności

 1. Mini wykład ekspercki w tematyce mechanizmów powstawania wypalenia zawodowego – błędne koło stresu i lej wyczerpania.
 2. Sposoby diagnozowania wypalenia zawodowego oraz jego etapy. Kwestionariusz diagnozy.
 3. 15 cech osoby odpornej psychicznie na podstawie badań A. Civico. Ćwiczenie w podgrupach – przełożenie poszczególnych faktorów odporności na codziennie zachowania i aktywności uczestników w sferze zawodowej i osobistej. Gradacja faktorów wg stopnia przydatności
  w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu oraz wg stopnia posiadania dane cechy.
 4. Zbudowanie matrycy wpływu w swojej codzienności zawodowej i osobistej.
 5. Język proaktywny i reaktywny – znaczenie zdrowej semantyki w budowaniu własnej odporności
  na codzienne trudności.

Moduł IV

Regeneruj i zapobiegaj – praca z ciałem i umysłem jako podstawa profilaktyki stresu

 1. Mini wykład ekspercki – znaczenie kontaktu z ciałem dla właściwego redukowania napięcia. Sposoby uważnego odczytywania sygnałów na które należy reagować. Techniki odpoczywania
  i skutecznego regenerowania ciała i umysłu.
 2. Ćwiczenie technik relaksacyjnych skutecznie obniżających napięcie emocjonalne i fizyczne oparte m.in. na pracy z ciałem; trening z elementami techniki E. Jacobsona oraz J. Schultza; uważnym ruchu; automasażu.
 3. Ćwiczenie technik mentalnych tj, wizualizacja jako skuteczne narzędzie wpływania na własne samopoczucie, zwiększania koncentracji uwagi i własnej skuteczności.

Podsumowanie dnia

 1. Zebranie refleksji i wniosków uczestników po pierwszym dniu szkolenia.
 2. Przekazanie informacji nt. „pracy domowej” dla uczestników do samodzielnego wykonania przed kolejnym dniem szkolenia.

DZIEŃ II

Moduł V

Style pracy i style osobiste a stres determinanty naszych zachowań w trudnych sytuacjach i możliwości zmiany nawyków reagowania, które nam nie służą

 1. Kwestionariusz „Style pracy” – ćwiczenie indywidualne. Autodiagnoza własnych stylów pracy. Wewnętrzne drivery jako mechanizmy wspierające i ograniczające na stanowisku pracy
  oraz w trudnych sytuacjach.
 2. Metody pracy z driverami zwiększające ich pozytywny wpływ na skuteczność i samopoczucie – praca w podgrupach i na forum.
 3. Autodiagnoza sytuacji osobistej oraz deficytów uniemożliwiających osiągnięcie stanu równowagi życiowej i odporności.

Moduł VI

Ekonomia pozytywnych wzmocnień – sposoby komunikacji obniżające przeżywany stres
i wzmacniające współpracę

 1. Potrzeby psychologiczne jako ważny czynnik w budowaniu dobrych relacji z innymi. Potrzeba struktury/ stymulacji/ rozpoznania – wprowadzenie mini wykład interaktywny.
 2. Ćwiczenie indywidualne i w parach – „Analiza własnej ekonomii znaków rozpoznania” w postaci komunikatów przekazywanych innym w odpowiedzi na informację zwrotną; sposoby przyjmowania pochwały oraz krytyki, sposoby prowadzenia rozmów z szefem
  i współpracownikami budujących dobre relacje biznesowe, sposoby świadomego wzmacniania siebie w kontekście realizowanych zadań.
 3. Elementy asertywności w komunikacji z innymi. Koncepcja pozycji życiowych Ja OK – TY OK. Pokazanie charakterystyki budowania komunikacji i relacji w oparciu o różne style
  z uwzględnieniem tej najskuteczniejszej, czyli strategii „współpracy”. Poznanie mechanizmów zachowań nawykowych u siebie i innych oraz możliwości zmiany ich. Określenie czynników sprzyjających budowaniu postawy współpracy w kontekście generowania sytuacji stresowych.

Moduł VII

Zarządzanie czasem i energią a stres – najważniejsze zasady działania w czasie zawodowym i prywatnym, które minimalizują stres

 1. Mini wykład ekspercki – cykl energetyczny Zinkera w odniesieniu do funkcjonowania
  i organizowania sobie pracy oraz życia osobistego. Rola automatycznych zachowań intensyfikujących odczuwany stres.
 2. Sposoby zarządzania własnym czasem, energią i efektywnością w ciągu dnia oraz w dłuższej perspektywie czasu. Ćwiczenie w podgrupach – poszukiwanie usprawnień w swoich dotychczasowych nawykach.
 3. Sposoby radzenia sobie z dystraktorami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ćwiczenia zwiększające koncentrację uwagi.
 4. Budowanie własnej struktury, jako kluczowy czynnik oswajania presji czasu, efektywnej organizacji oraz realizacji codziennych zadań. Ćwiczenie umiejętności zarządzania zadaniami za pomocą m.in. Macierzy Eisenhowera.

Moduł VIII

W drodze do zmiany – sposoby na wprowadzenie korzystnej zmiany i zbudowanie w sobie automotywacji

 1. Ćwiczenie indywidualne i w parach – stworzenie własnej tarczy antystresowej opartej o model JA, TO, MY jako długofalowa strategia budowania własnej odporności na codzienne wyzwania
  i trudności.
 2. Mini wykład ekspercki – znaczenie projektowania i wprowadzania rytuałów w zmianie niekorzystnych nawyków.
 3. Ćwiczenie indywidualne – przejście przez proces formułowania i kontaktowania własnej zmiany.
 4. Techniki budowania wewnętrznego napędu do działania i wzmacniania automotywacji.

Podsumowanie warsztatów:

 1. Projekcja inspirującego oraz domykającego tematykę szkolenia filmu.
 2. Krótkie podsumowanie trenerskie oraz zebranie refleksji i postanowień uczestników.
 3. Rozdanie certyfikatów.
 4. Zakończenie.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.