Strategic Thinking for Managers

Myślenie strategiczne

Program przenosi kompetencje i działanie strategiczne na każdym poziomie zarządzania w organizacji. Dziś myślenie i zarządzanie strategiczne to kluczowe kompetencje menedżera, niezależnie od poziomu w organizacji.

Uczestnicy poznają stosunkowo proste w użyciu, a bardzo skuteczne narzędzia, które ułatwiają i kierunkują myślenie, dyskusję oraz podejmowanie decyzji, co stanowi alternatywę wobec działania podyktowanego historią i przyzwyczajeniem oraz reagowaniem na codzienne problemy.

Sesja zbudowana jest wokół gry symulacyjnej, która pozwala sprawdzić się w okolicznościach, które wymagają umiejętności analizy i syntezy, priorytetyzacji, synergii, a także orientacji na cel, elastyczności i odwagi zmierzenia się z kompleksową sytuacją.

Planowanie strategiczne skupia się wokół:

 • Uświadomienia uczestnikom niepewności losów każdej organizacji, czynników stojących za sukcesami i porażkami rynkowymi (na konkretnych przykładach) oraz postaw menedżerskich skutecznych i przeciw-skutecznych w kontekście sukcesu organizacji.
 • Nauczenia ich metodologii planowania strategicznego (formułowania optymalnych strategii).
 • Oraz korelacji działań operacyjno-taktycznych z kierunkiem strategicznym wytyczonym u szczytu organizacji.

Zarządzanie strategiczne opiera się na dyscyplinie realizacyjnej związanej z dokonywaniem wyborów strategicznych, określaniem celów, budowaniem planów działania, oraz kontroli ich realizacji w perspektywie długoterminowej. Zarządzanie strategiczne jest „narzędziem” realizacji planów strategicznych oraz zmian.

Cele programu:

 • Zaszczepienie uczestnikom nawyku myślenia i działania w szerszym kontekście (np. interesem całej organizacji, celem strategicznym etc.).
 • Wyposażenie ich w stosowne rozwiązania, metody i narzędzia służące do myślenia strategicznego.
 • Obudzenie w nich poczucia odpowiedzialności za sukces organizacji.
 • Uświadomienie uczestnikom, że siłą organizacji jest wytyczenie strategii sukcesu, efektywne wdrożenie tej strategii w całej organizacji  i kierowanie się strategią w codziennej pracy.
 • Wyposażenie ich w stosowne rozwiązania, metody i narzędzia służące do planowania strategicznego.
 • Obudzenie w nich poczucia odpowiedzialności za sukces organizacji.
 • Skłonienie ich do zastanowienia się nad własnym warsztatem menedżerskim (postawy, kompetencje, nawyki) w zderzeniu z wyzwaniami, przed którymi stoi każda organizacja biznesowa.
 • Opracowanie planu wdrożenia strategii w organizacji w sposób kompletny i zrównoważony, względnie niezależny od przypadków indywidualnych, dobrej czy złej woli, wyższych czy niższych kompetencji menedżerów, zbiegu okoliczności etc. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
 • Zbudowanie zbioru skutecznych i dopasowanych do danej organizacji mechanizmów wdrożeniowych, którymi są konkretne zadania, projekty, programy i standardy działania, kształtujące postawy i zachowania, i które stanowią fundament planu wdrożenia i bez których nie sposób osiągnąć celów strategicznych.
 • Poznanie modelu i nabycie umiejętności jego stosowania do oceny realizacji celów strategicznych oraz badania mechanizmów wdrożeniowych, co w efekcie powinno wskazać na działania, które miały miejsce i okazały się skuteczne, a także te, których zabrakło, a które mogą być wskazówką, jakie dodatkowe kroki należy podjąć w celu pełnej realizacji celów strategicznych.

Dla kogo?:

 • Program przeznaczony jest dla osób, które są odpowiedzialne za realizację celów strategicznych w organizacji. Warsztaty są szczególnie rekomendowane dla osób, które przyjmując na siebie opisane powyżej odpowiedzialności, mają zwyczaj koncentrowania swoich działań wokół spraw codziennych, pilnych, słowem – operacyjno-taktycznych.
 • Menedżerów, którzy są odpowiedzialni za formułowanie celów strategicznych i wyznaczanie planów strategicznych dla całej organizacji oraz poszczególnych pionów, jednostek organizacyjnych etc.
 • Menedżerów wszystkich szczebli, których zadaniem jest zaplanowanie wdrożenia celów strategicznych w całej organizacji lub w jednostce organizacyjnej i realizacja planu.
 • Dla osób, które chcą osiągać więcej mniejszym wysiłkiem. Oraz które – w tym celu – są gotowe do pracy nad sobą.

Moduł I: Myślenie strategiczne

Przełamywanie stereotypów na temat rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

 • Rewizja własnych przekonań i nawyków odnośnie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji – gra strategiczna.

O problemach i decyzjach

 • Problem czy symptom? – istota rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Dlaczego skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji wymaga procesu i narzędzi?
 • Ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji – proces w 5ciu krokach.

Zbieranie informacji

 • Zasady i metody zbierania danych i faktów.
 • Porządkowanie i organizacja informacji.
 • Wstępne określenie problemu.

Za pomocą techniki I co z tego? oraz diagramu  KJ.

Analiza sytuacji

 • Analiza źródeł problemu.
 • Identyfikacja sedna problemu.

Za pomocą analiz Dlaczego?, Rybia ość oraz Deep Dive.

Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

 • Adresowanie sedna problemu.
 • Generowanie rozwiązań kreatywnych.

Za pomocą technik Poszerzanie optyki, Burza mózgów, Mapa Myśli oraz PLIK.

 

Przełamywanie schematów

 • Projektowanie rozwiązań optymalizacyjnych (dodawanie wartości).

Za pomocą technik Kaizena

Wybór optymalnych rozwiązań

 • Kryteria do oceny rozwiązań.
 • Priorytetyzacja rozwiązań.

Za pomocą analiz Tabela Punktacji, Matryca Priorytetyzacji, Za I Przeciw oraz Pareto.

Rekomendowanie rozwiązań

 • Struktura decyzyjna w organizacji biznesowej.
 • Przedstawianie rozwiązań do akceptacji decydentów.

Za pomocą technik As Is–To Be oraz Value proposition.

Mapa zarządzania organizacją

Moduł II: Planowanie strategiczne

Odpowiedzialność za sukces organizacji

 • Wielcy wygrani i przegrani biznesu – przykłady branż i organizacji, które w rezultacie odważnych decyzji bądź gnuśnych zaniechań odniosły sukces lub poniosły porażkę.
 • Dlaczego dobre firmy podejmują złe decyzje? – analiza przyczyn porażek organizacji biznesowych (na podstawie studium przypadku).
 • Aktywna inercja – kluczowe czynniki stagnacji.
 • Barometr organizacji – diagnoza praktyk zarządczych w organizacji.
 • Postawy menedżerów w organizacjach europejskich w kontekście strategicznym (w oparciu o Matrycę Koncentracji i Mobilizacji).

Strategia i planowanie strategiczne

 • Strategia – definicje, parametry, przykłady.
 • Schemat Planowania Strategicznego – etapy, kroki, zadania.
 • Piramida Strategiczna – koncepcja korelacji celów strategicznych z działaniami operacyjnym – definicje, opis, przykłady.

Analiza otoczenia

 • Metoda analizy otoczenia za pomocą technik:
  • makro-otoczenia (PESTEL)
  • mikro-otoczenia (5 Sił Portera)
  • środowiska wewnętrznego (5M Portera)
 • Synteza analiz (SWOT) – definicje, przykłady, zastosowania.

Formułowanie strategii

 • Opracowanie wizji – definicja, wytyczne do opracowania wizji, przykłady i inspiracje.
 • Wytyczenie celu biznesowego (wg techniki SMART) – definicje, zastosowanie.
 • Metody opracowania kierunków strategicznych za pomocą technik:
  • Dobre praktyki rynkowe Benchmarking
  • Strategie rozwoju (Macierz Wzrostu Ansoffa)
  • Strategie SWOT

Plan strategiczny

 • Zapis wszystkich składowych (wizja, misja, cel biznesowy, cele strategiczne, taktyki, operacje) w formacie Piramidy Strategicznej.
 • Zrównoważona karta wyników – zapis i kontrola wdrożenia i skuteczności strategii.

Moduł III: Wdrażanie strategii

Dlaczego wdrożenia się nie udają?

 • Najczęstsze przyczyny nieudanych wdrożeń.
 • Zasada efektywnego wdrożenia (przy użyciu Mapy Wpływu).

Model efektywnego wdrożenia (CIA). Identyfikacja skali zmiany i zrozumienie konsekwencji zmiany

 • Analiza Wpływu (model)
  • CO się zmieni?
   • Analiza As Is-To Be (analiza luki pomiędzy koncepcją zmiany a tu i teraz).
  • KOGO dotyczy?
   • Natura wpływu I liczby.
  • W JAKI sposób zmiana wpłynie na tych, których dotyczy?
   • Przełożenie na codzienną pracę, problemy, bariery etc.

Wypracowanie mechanizmów wdrożeniowych

 • Plan działań dostosowawczych (model)
  • CO trzeba zrobić, żeby wdrożyć zmianę?
   • Mechanizmy, które umożliwiają adaptację do zmiany oraz kształtują stosowne postawy i zachowania w kontekście planowanej zmiany.
   • Priorytetyzacja wypracowanych mechanizmów wdrożeniowych.
  • JAK zmierzymy wdrożenie?
   • System monitorowania postępów wdrożenia zmiany.

Przełożenie działań dostosowawczych na plan

 • Harmonogramowanie.
 • Planowanie zasobów potrzebnych do wdrożenia.

 

Moduł IV: Zarządzanie strategiczne

Praca na rezultat

 • Matryca zarządzania zadaniami:
  • Działania produktywne i bezproduktywne.
  • Ich przyczyny i konsekwencje.
  • Strategie skutecznego wykorzystania zasobów na rzecz realizacji celów.

Priorytetyzacja

 • Wyznaczanie priorytetów.
 • Zarządzanie priorytetami:

Planowanie na rezultat       

 • Piramida planowania celów, ryzyk, działań i zasobów.
 • Planowanie – zakres, harmonogramowanie, estymacja czasu, zapis, weryfikacja i monitoring.

Koncentracja

 • Skupienie na sprawach właściwych i niewłaściwych:
  • Postawa reaktywna i proaktywna.
  • Zwiększanie siły oddziaływania.

Automotywacja 

 • Budowanie postawy Da się:
 • Odpowiedzialność a właścicielstwo.
 • Przełamywanie niemocy.
 • Motywowanie siebie.
 • Wdrażanie zamiarów.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.