Effective HR Business Partner

Cele główne programu

 • Poznanie praktyk działania HR Business Partnera w Organizacjach i przygotowanie wdrożenia tego stanowiska w strukturze działu personalnego.
 • Inspiracja do budowania współpracy z menedżerami i angażowania się we wdrażanie strategicznych procesów zarządzania personelem.
 • Dookreślenie swojej wizji i celów działania w roli HRBP.
 • Zdobycie wiedzy z zakresie najnowszych praktyk budowania zaangażowania i współpracy ludzi i zespołów z udziałem HRBP.
 • Przetestowanie i weryfikacja własnych projektów z obszaru działania HRBP.
 • Rozwinięcie umiejętności prezentacji na forum, prowadzenia spotkań i małych form szkoleniowych jako HRBP.

Dla kogo?

 • Menedżerowie HR, którzy chcą zmienić sposób działania swojego zespołu, albo już wdrażają zmianę w dziale personalnym i potrzebują praktycznej wiedzy jak to się robi, na co zwrócić uwagę, o co zadbać, aby skutecznie zmienić strukturę i sposób pracy.
 • Specjaliści HR, którzy rozpoczynają pracę w roli HRBP lub mają takich zamiar.
 • HR Business Partnerzy poszukujący nowości, inspiracji do działania oraz rozwijania roli partnera biznesowego.

Jak pracujemy?

 • Przekazujemy najnowszą wiedzę o stosowanych praktykach HRBP poprzez studia przypadków z firm polskich i zagranicznych.
 • Prowadzimy demonstracje i symulacje sytuacji z realności uczestników.
 • Odtwarzamy filmy i prezentacje dotyczące praktyk stosowanych w organizacjach o różnej wielkości.
 • Zapewniamy uczestnikom udział w testach indywidualnych predyspozycji i potencjału do realizowania różnych aspektów w roli HRBP.
 • dostarczamy wyniki najnowszych badań dotyczących zarządzania personelem, motywowania, kultury organizacji, employer brandingu, uczenia i rozwoju.
 • Zapewniamy bezpieczne środowisko uczenia się, umożliwiające naturalny przepływ wiedzy między uczestnikami.
 • podajemy odnośniki do literatury polskiej i anglojęzycznej, dzielimy się swoimi doświadczeniami z pracy w organizacjach.

MODUŁ I
Dopasowanie roli HRBP do strategii i potrzeb biznesowych organizacji

 • Powiązanie kultury i strategii organizacji z zakresem działania HRBP – współpraca z zarządem i menedżerami liniowymi.
 • Zapewnienie sprawności zespołu działu personalnego (struktura, podział odpowiedzialności, komunikacja) – silna sieć ekspercka.
 • Kształtowanie roli i współpracy HRBP w organizacji – wzmacnianie formalnego autorytetu stanowiskowego i osobistej wiarygodności.
 • Dzielenie uwagi i zaangażowania pomiędzy interesy i potrzeby organizacji, menedżerów liniowych oraz pracowników.
 • Rozwijanie znajomości obszaru biznesowego, z którym współpracuje HRBP w celu dostarczania personalnych rozwiązań dla tego biznesu.
 • Zadbanie o adekwatny rozwój kompetencji społecznych i wiedzy eksperckiej HRBP.

MODUŁ II
Działanie jako agent zmian oraz inicjator akcji wpływających na kulturę organizacji

 • Zastosowanie wiedzy o etapach zmian i zachowań pracowników w zmianie do przeprowadzenia zmian w zespołach i organizacji.
 • Wykorzystywanie różnorodnych kanałów komunikacji do bieżącej informacji pracowników.
 • Modelowanie pożądanych zachowań – przygotowywanie menedżerów do komunikowania informacji istotnych w trakcie wdrażania zmiany.
 • Sprawne kierowanie projektami – narzędzia do organizacji projektu, prowadzenia spotkań i monitorowania postępów w projekcie.
 • Metody zwiększania zaangażowania uczestników zmiany – grupy fokusowe, konsultacje społeczne, grywalizacja.

MODUŁ III
Profesjonalne interwencje  w trudnych sytuacjach zawodowych

 • Sytuacje dyskryminacji, molestowania seksualnego, obraźliwego zachowania, konfliktów i mobbingu – definicje, normy prawne.
 • Praktyczne sposoby realizowania obowiązków przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom nałożone na pracodawcę w Kodeksie Pracy.
 • Metody szybkiego diagnozowania szkodliwych zachowań i konfliktów w zespołach.
 • Praktyki edukowania menedżerów i pracowników w zakresie prawa pracy i innych norm prawnych dotyczących dopuszczalnych i pożądanych zachowań w pracy.
 • Sposoby reagowania oraz interwencji w trudnych sytuacjach i konfliktach oraz współpraca z menedżerami, działem personalnym i prawnym.
 • Narzędzia do prowadzenia mediacji w relacjach z pracownikami w trudnych sytuacjach.

MODUŁ IV
Udział w profilaktyce wypalenia zawodowego i przeciwdziałania stresowi

 • Cykl rozwoju pracownika i wypalenie zawodowe – szybka diagnoza symptomów spadku motywacji i wypalenia zawodowego.
 • Zadbanie HRBP o własny komfort pracy i kontrolę stresu – budowania osobistej skuteczności, wiarygodności i siły.
 • Analiza dominujących stylów pracy HRBP – powiązanie ze skutecznością w kontaktach biznesowych, podatnością na stres i motywacją.
 • Ustalenie roli i zaangażowania HRBP oraz menedżerów w przeciwdziałaniu stresowi i wypaleniu zawodowemu – tworzenie strategii działań ogólnofirmowych i zespołowych.
 • Narzędzia i praktyki służące redukcji napięcia i regeneracji – doraźne i długoterminowe, indywidualne i grupowe.
 • Współpraca z menedżerami – metody pozyskiwania informacji, budowania otwartości, asertywna komunikacja w kontaktach.

MODUŁ V
Wspieranie menedżerów w rekrutacji, zmianach w zatrudnieniu i budowaniu efektywnych zespołów

 • Włączanie menedżerów w proces rekrutacji, selekcji i zatrudniania – współpraca od ogłoszenia po wręczenie umowy o pracę.
 • Wdrażanie nowych pracowników do zespołu – praktyki systemowe i indywidualne działania, inicjowanie rozwiązań wspierających cele biznesowe.
 • Odejścia pracowników – standardy rozmów (exit interview) i wykorzystanie informacji o firmie od odchodzących pracowników.
 • Ustalanie i monitorowanie wskaźników personalnych powiązanych z celami biznesowymi zespołów.
 • Prowadzenie wewnętrznej rekrutacji – wspieranie rozwoju kadry, przepływu wiedzy i motywacji pracowników.

MODUŁ VI
Zaangażowanie w rozwój pracowników, zarządzanie talentami i sukcesję

 • Dopasowanie projektów edukacyjnych i rozwojowych w organizacji do celów biznesowych zespołów i całej organizacji.
 • Praktyczna realizacja podziału odpowiedzialności za rozwój pomiędzy pracownika, menedżera i firmę – polityka uczenia się i rozwoju.
 • Włącznie opisów i modeli kompetencji w praktyczne działania menedżerów – ocena pracownicza, rekrutacja, rozwój pracowników.
 • Wykorzystywanie informacji o kompetencjach indywidualnych i zespołowych (Assessment/Development Center, oceny 360 stopni, testy osobowości i preferencji zawodowych).
 • Współpraca z menedżerami w zarządzaniu talentami – podejścia i praktyki, definiowanie i wyłanianie utalentowanych pracowników, praca z talentami.
 • Zapewnianie sukcesji – udział w identyfikacji kluczowych stanowisk i przygotowania następców w celu zapewnienia bezpieczeństwa personalnego.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.